34 521 Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het beëindigen van positieve discriminatie

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 18 juli 2016

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen betreffende het beëindigen van positieve discriminatie.

De toelichtende memorie, die het voorstel van wet vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Van Klaveren

Naar boven