34 516 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID KOOPMANS

Ontvangen 11 april 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt in de algemene bepaling «De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten» vervangen door: De Grondwet waarborgt de grondrechten en de democratische rechtsstaat.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de in de Grondwet in te voegen algemene bepaling behelst dat de Grondwet de grondrechten en de democratische rechtsstaat waarborgt, in plaats van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.

De Grondwet is het fundament van de grondrechten en de democratische rechtsstaat in Nederland. Waar het regeringsvoorstel spreekt van het waarborgen van «de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten» beoogt de indiener van dit amendement de volgorde van de Grondwet zelf aan te houden, dat wil zeggen eerst de grondrechten en vervolgens de additionele elementen van onze democratische rechtsstaat. Voorts wordt met de veranderde volgorde aangegeven dat de grondrechten niet achtergesteld zijn aan de democratie. Daarnaast wordt niet apart gesproken over democratie en rechtsstaat, maar van de «democratische rechtsstaat». De democratie en de rechtsstaat zijn immers in het Nederlandse staatsbestel onverbrekelijk met elkaar verbonden. De democratische rechtsstaat is meer dan de som der delen. Met dit amendement worden tevens diverse vigerende voorstellen met elkaar verzoend.

Koopmans

Naar boven