Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734508 nr. 11

34 508 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut

Nr. 11 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VELDMAN EN FOKKE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 91

Ontvangen 16 februari 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel IV, eerste lid, wordt «2027» vervangen door: 2022.

II

In artikel V, eerste lid, wordt «2027» vervangen door: 2022.

III

In artikel VI, eerste lid, wordt «2027» vervangen door: 2022.

Toelichting

Met dit amendement wordt de overgangstermijn bekort. Dit amendement regelt dat de precariobelasting op werken van algemeen nut kan worden geheven tot 1 januari 2022. Een overgangstermijn van tien jaar is naar de mening van de indieners een te lange periode. Ook met een kortere overgangstermijn hebben bestuursorganen, en met name gemeenten, voldoende mogelijkheden om het effect van het afschaffen van de onderhavige precariobelasting op te vangen.

Veldman Fokke


X Noot
1

Vervangen i.v.m. wijziging van de toelichting.