Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834494 nr. 13

34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 81

Ontvangen 16 januari 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I komt te luiden:

ARTIKEL I

Aan artikel 25, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • o. wijzigingen in een regeling of afspraak op het gebied van de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaarden met het bestuur dat de rechtspersoon vertegenwoordigt alsmede van de vergoedingen die worden verstrekt aan het toezichthoudend orgaan van de rechtspersoon.

Toelichting

Het wetsvoorstel beoogt een jaarlijks gesprek tussen de bestuurder en de OR over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur, waarbij de besluitvorming over de hoogte van de beloning van bestuurders blijft voorbehouden aan de eigenaren/aandeelhouders van de onderneming. Dit acht de SP onvoldoende om de beloningsverhoudingen tussen bestuurders en de overige werknemers beter in evenwicht te brengen.

Dit amendement beoogt de ondernemingsraad adviesrecht te geven, zodat de ondernemer alleen beargumenteerd af kan wijken van een advies met betrekking tot een voorgenomen besluit over de beloning van bestuurders.

Van Kent


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.