Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834494 nr. 12

34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VAN KENT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71

Ontvangen 16 januari 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

Aa

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt onder verlettering van de onderdelen d tot en met m tot onderdelen e tot en met n, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • d. een regeling of afspraak op het gebied van de hoogte en inhoud van de arbeidsvoorwaarden van het bestuur dat de rechtspersoon vertegenwoordigt alsmede van de vergoedingen die worden verstrekt aan het toezichthoudend orgaan van de rechtspersoon;.

2. In het eerste lid wordt voor de slotzinsnede «een en ander voor zover betrekking hebbende op alle of een groep van de in de onderneming werkzame personen» ingevoegd: wat betreft de onderdelen a tot en met c en de onderdelen e tot en met n.

Toelichting

Het wetsvoorstel beoogt een jaarlijks gesprek tussen de bestuurder en de OR over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur, waarbij de besluitvorming over de hoogte van de beloning van bestuurders blijft voorbehouden aan de eigenaren/aandeelhouders van de onderneming. Dit acht de SP onvoldoende om de beloningsverhoudingen tussen bestuurders en de overige werknemers beter in evenwicht te brengen.

Dit amendement beoogt de ondernemingsraad instemmingsrecht te geven, zodat er maximale invloed kan worden uitgeoefend op de ontwikkeling van de lonen, inclusief die van het bestuur.

Van Kent


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.