Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734494 nr. 10

34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG

Ontvangen 15 november 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder de aanduiding A wordt ingevoegd: Artikel 23 wordt als volgt gewijzigd:

2. Vóór de bestaande tekst wordt «In artikel 23, tweede lid,» vervangen door: 1. In het tweede lid.

3. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

2. Na het zesde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. Op het bepaalde in het tweede lid, tweede volzin, is artikel 20 niet van toepassing.

Toelichting

Met dit amendement wordt bewerkstelligd dat de bespreking en deling van de informatie niet onder geheimhouding kan plaatsvinden. Zo kunnen de leden van de OR hun achterban informeren over en betrekken bij de bespreking.

Van Weyenberg