Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634485-XV nr. 4

34 485 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID GRASHOFF

Ontvangen 6 juli 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 80.000 (x € 1.000).

Toelichting

Op de begroting SZW (XV) wil de indiener de uitgaven verhogen met € 80 miljoen. Dit gaat naar de bijdrage aan het COA. Specifiek beoogt de indiener de vergoeding die het COA ontvangt voor voorinburgering te verhogen van € 2.000 naar € 3.000. Voorts beoogt de indiener de vergoeding die het COA ontvangt voor maatschappelijke begeleiding van € 2.340 naar € 3.340 te verhogen. De indiener meent dat er momenteel te weinig geld wordt uitgetrokken om integratie zo snel en goed mogelijk te bewerkstelligen. Met de verhoging van het budget creëert de indiener ruimte om integratie zoveel mogelijk te stimuleren.

Uitgaande van ongeveer 40.000 volwassen vluchtelingen verwacht de indiener dat de totale verhoging aan uitgaven € 80 miljoen bedragen.

Dekking wordt gevonden in het accepteren van een iets beperktere verbetering van het EMU-saldo dan in de Voorjaarsnota wordt gepresenteerd. In september 2015 ging het kabinet in de Miljoenennota uit van een EMU-saldo in 2016 van – 1,5%, dat in de Voorjaarsnota nu is verbeterd naar – 1,4% in 2016. De indiener acht verdere saldoverbetering ten opzichte van de bij de Miljoenennota geplande saldoverbetering niet strikt noodzakelijk, hetgeen ruimte biedt voor enkele noodzakelijke intensiveringen via amendementen op de Voorjaarsnota 2016.

Grashoff