Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634485-XV nr. 2

34 485 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:

 • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en

 • 2. Werkgelegenheid;

 • 3. de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletoire begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de vastgestelde begroting 2016.

In deze suppletoire begroting is de besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinancierde uitgaven. Het betreft daarbij:

 • Macro-economische bijstellingen (conjunctuur);

 • Uitvoeringsbijstellingen (volume, lonen en prijzen);

 • Beleidsmaatregelen waar onder het uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom.

Daarnaast is in deze suppletoire begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen:

 • 1. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatsuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

 • 2. De regelgeving (WKR) zoals onder andere de registratie van inhuur externen hebben ertoe geleid dat in de begroting verschuivingen zijn verwerkt tussen overige beleidsuitgaven en apparaatsuitgaven. Ook hiervoor zijn nog aanvullende verschuivingen noodzakelijk gebleken.

De organisatiestructuur van het departement is opgebouwd uit circa 35 organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling is aanzienlijk. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «Budgettair neutrale herschikkingen binnen het artikel» en «Budgettair neutrale herschikkingen binnen SZW».

2. Het beeld

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Voorjaarsnota) Bedragen x € 1.000
 

Uitgaven 2016

Artikelnr. 2016

Vastgestelde begroting 2016

31.867.150

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Compensatie vakantiedagen

6.580

1

Uitvoeringsmutaties macromutaties PW-uitk.

37.656

2

Uitvoeringsmutaties TW

– 9.219

2

Kasschuif sectorplannen en Armoedebeleid

– 52.442

2

Eindejaarsmarge sectorplannen en Armoedebeleid

10.743

2

Uitvoeringsmutaties AIO

– 7.239

2

Uitvoeringsmutaties Wajong

34.852

4

Uitvoeringsmutaties Re-integratie Wajong

– 30.942

4

Uitvoeringsmutaties KOT

38.026

7

Uitvoeringsmutaties overbruggingsreg. AOW

– 16.943

8

Uitvoeringsmutaties AKW

– 7.422

10

Diverse mutaties uitvoeringskosten UWV

– 31.083

11

Mutaties Rijksbijdragen

50.827

12

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

76.239

13

Leningen DUO

45.068

13

Mutaties apparaatsuitgaven

15.852

96

Toedeling Eindejaarsmarge

7.330

99

Toedeling loonbijstelling 2016

6.596

99

Toedeling prijsbijstelling 2016

1.855

99

Uitwerkingsakkoord asielinstroom

140.000

99

Diverse kasschuiven

67.000

99

Overboekingen naar GF en VenJ

– 27.850

99

Diverse dekkingen en reserveringen

7.099

99

Overige mutaties

– 221

Div

Stand na 1e suppletoire begroting 2016

32.229.512

 
Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 (Voorjaarsnota) Bedragen x € 1.000
 

Ontvangsten 2016

Artikelnr. 2016

Vastgestelde begroting 2016

1.724.007

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Terugontvangsten WSW en TW

22.930

2

Uitvoeringsmutaties KOT

62.845

7

Uitvoeringsmutaties AKW en WKB

20.111

10

Uitvoeringsmutaties uitvoeringskosten UWV en SVB

16.320

11

Diversen

3.284

Div

Stand na 1e suppletoire begroting 2016

1.849.497

 
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt.
 

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e sppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

21.333

 

1.042

22.375

       

Uitgaven:

21.233

 

1.042

22.275

– 130

– 450

– 450

– 450

                 

Inkomensoverdrachten

   

6.580

6.580

320

     
                 

Subsidies

2.796

 

100

2.896

– 100

– 100

– 100

– 100

                 

Opdrachten

13.422

 

– 4.651

8.771

– 3.855

– 3.825

– 3.825

– 3.825

                 

Bekostiging

203

   

203

       
                 

Bijdrage aan andere begrotingen

4.812

 

– 4.762

50

– 270

– 300

– 300

– 300

                 

Bijdrage agentschappen

   

3.775

3.775

3.775

3.775

3.775

3.775

                 

Ontvangsten

29.636

   

29.636

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 1,042 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten (€ 6,580 miljoen)

Naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge raad heeft het kabinet besloten tot compensatie van werknemers die schade hebben geleden door een te geringe opbouw van vakantiedagen. Zie ook Kamerstukken II, 2015–2016, 27 447, nr. 57. (€ 6,580 miljoen).

Subsidies (€ 0,100 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting. De apparaatgerelateerde uitgaven op de programmabudgetten worden structureel overgeboekt naar artikel 96 (–/– € 0,100 miljoen) en bij de verdeling van de centraal geraamde handhavinggelden (artikel 98) is € 0,200 miljoen aan het budget toegevoegd (€ 0,100 miljoen)

Opdrachten (–/– € 4,651 miljoen)

 • 1. De bijdrage aan het Agentschap RIVM stond geboekt op opdrachten en wordt structureel overgeboekt naar Bijdrage agentschappen (–/– € 3,775 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting in verband met de uitgaven EU voorzitterschap op artikel 98 (–/– € 0,826 miljoen).

 • 3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting van de centraal geraamde handhavinggelden op artikel 98 (€ 0,720 miljoen).

 • 4. Diverse overige budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,200 miljoen).

 • 5. Er zijn in totaal 5 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar BZK is een bijdrage overgeboekt voor de pilot REVA (–/– € 0,123 miljoen). Naar EZ is –/– € 0,328 miljoen overgeboekt als bijdrage in het programma betatechniek. Naar VenJ is een bijdrage in de subsidie aan de stichting Barca van –/– € 0,145 miljoen overgeboekt. Van VWS en VenJ is in totaal € 0,026 miljoen ontvangen als bijdrage in de kosten van de stapelingsmonitor CBS (–/– € 0,570 miljoen).

Bijdrage aan andere begrotingen (–/– € 4,762 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,170 miljoen)

 • 2. Er zijn in totaal 4 overboekingen naar andere departementen verwerkt. Naar VWS is de jaarlijkse contributie aan de Gezondheidsraad ad –/– € 0,750 miljoen en een bijdrage in de kosten van de helpdesk CLAP ad –/– € 0,042 miljoen overgeboekt. Naar EZ zijn de jaarlijkse SZW-bijdragen aan TNO van –/– € 3,700 miljoen en aan de CTGB van –/– € 0,100 miljoen verwerkt (–/– € 4,592 miljoen).

Bijdrage agentschappen (€ 3,775 miljoen)

 • 1. Bijdrage aan agentschap RIVM zie toelichting 1 onder «Opdrachten» (€ 3,775 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e sppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

6.435.802

 

32.136

6.467.938

       

Uitgaven:

6.611.078

 

– 49.987

6.561.091

– 49.731

173.994

183.309

100.322

Inkomensoverdrachten

6.408.332

 

26.107

6.434.439

44.162

160.676

143.848

100.466

Macrobudget participatiewet

               

uitkeringen

5.618.137

 

37.656

5.655.793

84.347

206.850

189.821

143.855

WSW

21.019

   

21.019

       

Toeslagenwet

474.055

 

– 9.219

464.836

– 13.871

– 15.500

– 14.986

– 13.811

AIO

242.325

 

– 7.239

235.086

– 26.820

– 31.187

– 31.506

– 30.107

Bijstand zelfstandigen

47.373

 

4.446

51.819

       

Bijstand buitenland

1.600

   

1.600

       

Uitkeringslasten onderstand en

       

506

513

519

529

Re-integratie (CN)

3.823

 

463

4.286

       
                 

Garanties

150

   

150

       
                 

Subsidies

184.361

 

– 66.905

117.456

– 85.778

14.005

40.000

 
                 

Opdrachten

17.931

 

– 9.993

7.938

– 9.320

– 2.906

– 2.808

– 2.030

                 

Bekostiging

304

 

568

872

992

2.026

2.096

1.726

                 

Bijdrage aan ZBO's

   

236

236

213

193

173

160

                 

Ontvangsten

3.475

 

22.930

26.405

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 49,987 miljoen bij de uitgaven en € 22,930 miljoen.

Bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Macrobudget participatiewetuitkeringen (€ 37,656 miljoen)

 • 1. Het Macrobudget participatiewet uitkeringen is op basis van de verwerking van de voorlopige realisaties en conjunctuur (CEP) verhoogd (€ 48,656 miljoen). Vanaf 2017 is dit budget mede verhoogd als gevolg van de verhoogde asielinstroom.

 • 2. Besparing op het deelbudget participatiewet vanwege hogere kinderalimentatie als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad over de toerekening van het kindgebonden budget (–/– € 11,000 miljoen).

Toeslagenwet (–/– € 9,219 miljoen)

 • 1. De raming van de Toeslagenwet is aangepast aan de volume- en prijsontwikkelingen in de Januarinota van het UWV (–/– € 3,860 miljoen).

 • 2. Bij de CEP-raming is het WW-volume neerwaarts bijgesteld. Bij een lagere instroom in de WW wordt er minder beroep gedaan op de TW. De TW-raming is daarom neerwaarts aangepast (–/– € 5,359 miljoen).

AIO (–/– € 7,239 miljoen)

 • 1. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De afrekening AIO 2015 leidt tot een nabetaling (€ 5,767 miljoen).

 • 2. De bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het aantal niet westerse allochtonen dat de AOW-leeftijd bereikt lager uitvalt dan waarmee bij het opstellen van de begroting rekening werd gehouden (–/– € 13,006 miljoen).

Bijstand zelfstandigen (€ 4,446 miljoen)

1. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De afrekening 2015 leidt tot een nabetaling (€ 4,446 miljoen).

Uitkeringen onderstand en Re-integratie (CN) (€ 0,463 miljoen)

 • 1. De raming van Onderstand CN is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens (€ 0,423 miljoen).

 • 2. Voor bijzondere Onderstand CN is een bedrag van € 0,040 miljoen opgenomen (€ 0,040 miljoen).

Subsidies (–/– € 66,905 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 2 (€ 6,044 miljoen)

 • 2. Voor overlopende verplichtingen Sectorplannen en Armoedebeleid uit 2015 is € 10,743 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2016 toegevoegd (€ 10,743 miljoen).

 • 3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de «subsidies sectorplannen» en Armoedebeleid zijn budgettair neutrale kasschuiven 2016 -2019 verwerkt (–/– € 52,442 miljoen).

 • 4. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (artikel 99) ten behoeve van de doorstart van werk(loosheid) naar werk, inclusief SER-pilots (–/– € 31,250 miljoen).

Opdrachten (–/– € 9,993 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 2 (–/– € 6,044 miljoen)

 • 2. Diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 2,404 miljoen).

 • 3. Er zijn in totaal 2 overboekingen naar andere departementen opgenomen. Naar FIN is € 0,230 miljoen overgeboekt ten behoeve van het project «wijzer in geldzaken» en voor het Jeugdsportfonds is € 2,500 miljoen overgeboekt naar VWS (–/– € 2.730 miljoen).

 • 4. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van projecten «bevordering arbeidsparticipatie» is een budgettair neutrale kasschuif 2016 t/m 2019 verwerkt (€ 1,185 miljoen).

Bekostiging (€ 0,568 miljoen)

 • 1. De programmakosten van ZonMW zijn door middel van budgettair neutrale herschikkingen op «Bekostiging» geboekt (€ 0,568 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's (€ 0,236 miljoen)

 • 1. De apparaatskosten van ZonMW zijn door middel van budgettair neutrale herschikkingen op «Bijdrage aan ZBO's» geboekt (€ 0,236 miljoen).

Ontvangsten (€ 22,930 miljoen)

 • 1. Terugontvangsten WSW, Toeslagenwet en overige vooral vanwege onderrealisatie WSW (€ 20,000 miljoen) een afrekening (€ 2,910 miljoen) 2015 Toeslagenwet en € 0,020 miljoen overige ontvangsten (€ 22,930 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e sppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

765

 

– 26

739

       

Uitgaven:

765

 

– 26

739

– 28

– 31

– 35

– 41

                 

Inkomensoverdrachten

765

 

– 26

739

       

Uitkeringslasten Ongevallenverzekering (CN)

765

 

– 26

739

– 28

– 31

– 35

– 41

                 
                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,026 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand wordt de mutatie toegelicht.

Uitkeringslasten Ongevallenverzekering (CN) (–/– € 0,026 miljoen)

 • 1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 bijgesteld (–/– € 0,026 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e sppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

3.174.376

 

3.910

3.178.286

       

Uitgaven:

3.174.376

 

3.910

3.178.286

– 15.000

0

0

0

                 

Inkomensoverdrachten

3.029.734

 

34.852

3.064.586

       

Uitkeringslasten Wajong

3.029.734

 

34.852

3.064.586

       
                 

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

144.642

 

– 30.942

113.700

       

Re-integratie Wajong

144.642

 

– 30.942

113.700

– 15.000

     
                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 3,910 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten Wajong (€ 34,852 miljoen)

 • 1. Zowel de raming van de Wajanguitkeringslasten (€ 18,303 miljoen) als de raming van de Wajong tegemoetkoming (€ 2,326 miljoen) zijn op basis van uitvoeringsinformatie uit de Januarinota UWV bijgesteld (€ 20,629 miljoen).

 • 2. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De afrekening Wajong 2015 leidt tot een nabetaling (€ 14,223 miljoen).

Re-integratie Wajong (–/– € 30,942 miljoen)

 • 1. Op basis de realisatie 2015 is de raming van de uitgaven re-integratie Wajongers naar beneden bijgesteld (–/– 35,000 miljoen).

 • 2. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De afrekening Re-integratie Wajong 2015 leidt tot een nabetaling (€ 4,058 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e sppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

66.620

 

746

67.366

       

Uitgaven:

66.620

 

746

67.366

568

561

721

892

                 

Inkomensoverdrachten

51.120

 

746

51.866

568

561

721

892

Uitkeringslasten IOW

51.020

 

746

51.766

568

561

721

892

Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)

100

   

100

       
                 

Subsidies

15.500

   

15.500

       
                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,746 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten IOW (€ 0,746 miljoen)

 • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie uit de Januarinota is de gemiddelde jaaruitkering opwaarts bijgesteld (€ 0,466 miljoen).

 • 2. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De afrekening IOW 2015 leidt in 2016 tot een nabetaling (€ 0,280 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e sppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

7.416

 

235

7.651

       

Uitgaven:

7.416

 

235

7.651

232

228

223

216

                 

Inkomensoverdrachten

7.416

 

235

7.651

       

Uitkeringslasten TAS

4.273

   

4.273

       

Uitkeringslasten Ziekteverzekering (CN)

3.143

 

235

3.378

232

228

223

216

                 
                 

Ontvangsten

0

 

428

428

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,235 miljoen bij de uitgaven en € 0,428 miljoen bij de ontvangsten.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten Ziekteverzekering (CN) (€ 0,235 miljoen)

 • 1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 bijgesteld (€ 0,235 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,428 miljoen)

 • 1. Terugontvangsten vanwege een afrekening 2015 Ziektekostenverzekering CN (€ 0,428 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e sppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

2.365.471

 

41.072

2.406.543

       

Uitgaven:

2.365.471

 

41.072

2.406.543

– 59.965

– 8.491

20.811

39.899

                 

Inkomensoverdrachten

2.345.150

 

38.026

2.383.176

       

Kinderopvangtoeslag

2.345.150

 

38.026

2.383.176

– 59.992

– 8.353

20.880

39.899

                 

Subsidies

7.512

 

– 1.566

5.946

       

Kinderopvang subsidies

7.512

 

– 1.566

5.946

       
                 

Opdrachten

5.454

 

45

5.499

– 214

– 138

– 69

 
                 

Bijdrage aan agentschappen

7.355

 

4.567

11.922

241

     

DUO

5.950

 

3.456

9.406

       

Justis

440

 

– 88

352

90

     

CIBG

965

 

1.199

2.164

151

     
                 

Ontvangsten

1.432.185

 

62.845

1.495.030

5.768

14.113

15.450

26.102

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 41,072 miljoen bij de uitgaven en € 62,845 bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Kinderopvangtoeslag (€ 38,026 miljoen)

 • 1. Vanwege hoger dan verwachte nabetalingen over voorgaande toeslagjaren is de uitgavenraming voor 2016 naar boven bijgesteld (€ 23,246 miljoen).

 • 2. De intensivering van € 200 miljoen vanwege het Belastingplan leidt in 2017 tot een hogere toeslag. In december 2016 wordt reeds de betaling voor januari 2017 verricht. Dit leidt in 2016 al tot extra uitgaven (€ 14,780 miljoen).

Kinderopvang subsidies (–/– € 1,566 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 7 (–/– € 1,566 miljoen).

Opdrachten (€ 0,045 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (–/– € 0,282 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,327 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen: DUO (€ 3,456 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 0,723 miljoen).

 • 2. Bijdrage aan DUO in verband met de verdere uitwerking van de beoogde nieuwe financieringssystematiek voor de kinderopvangsector (€ 2,733 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen: Justis (–/– € 0,088 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (–/– € 0,088 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen: CIBG (€ 1,199 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 1,199 miljoen).

Ontvangsten (€ 62,845 miljoen)

 • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst zijn de verwachte ontvangsten opwaarts bijgesteld (€ 62,572 miljoen). Dit betreft hoger dan verwachte ontvangsten in 2016 vanwege terugvorderingen over met name toeslagjaren 2013 en 2014.

 • 2. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De afrekening kinderopvangtoeslag buitenland 2015 leidt in 2016 tot ontvangsten (€ 0,273 miljoen). Dit betreft de gevallen met samenloop met buitenlandse toeslagen die door de SVB afgehandeld worden.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e sppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

40.014

 

– 16.129

23.885

       

Uitgaven:

40.014

 

– 16.129

23.885

– 215

– 211

– 219

– 215

                 
                 

Inkomensoverdrachten

40.014

 

– 16.129

23.885

       

Uitkeringslasten MKOB

   

1.017

1.017

       

Overbruggingsregeling AOW

21.008

 

– 16.943

4.065

       

Uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming (CN)

19.006

 

– 207

18.799

– 215

– 211

– 219

– 215

Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW

   

4

4

       
                 
                 

Ontvangsten

0

 

2.123

2.123

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 16,129 miljoen bij de uitgaven en € 2,123 miljoen bij de ontvangsten.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten MKOB (€ 1,017 miljoen)

 • 1. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De afrekening MKOB 2015 leidt tot een nabetaling (€ 1,017 miljoen).

Overbruggingsregeling AOW (–/– € 16,943 miljoen)

 • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens wordt de uitgavenraming voor de overbruggingsregeling AOW voor het jaar 2016 verlaagd (–/– 17,018 miljoen).

 • 2. Mensen die in 2013 en 2014 zijn gekort op hun AOW-partnertoeslag, overbruggingsuitkering of Anw-uitkering vanwege een eenmalige afkoop van een klein pensioen worden benaderd om de korting terug te draaien (€ 0,075 miljoen).

Uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming (CN) (–/– € 0,207 miljoen)

 • 1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 bijgesteld (–/– € 0,207 miljoen).

Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW (€ 0,004 miljoen)

 • 1. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De afrekening Tijdelijk regeling inkomensondersteuning AOW 2015 leidt tot een nabetaling (€ 0,004 miljoen).

Ontvangsten (€ 2,123 miljoen)

 • 1. Restituties die betrekking hebben op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen Overbruggingsregeling AOW in 2015 (€ 2,123 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e sppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

1.083

 

95

1.178

       

Uitgaven:

1.083

 

95

1.178

94

93

92

90

                 

Inkomensoverdrachten

1.083

 

95

1.178

       

Uitkeringslasten AWW (CN)

1.083

 

95

1.178

94

93

92

90

                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,095 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand wordt de mutatie toegelicht.

Uitkeringslasten AWW (CN) (€ 0,095 miljoen)

 • 1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 bijgesteld (€ 0,095 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e sppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

5.329.468

103.700

– 10.178

5.422.990

       

Uitgaven:

5.329.468

100.000

– 6.478

5.422.990

– 7.919

– 9.060

– 10.746

– 15.203

                 

Inkomensoverdrachten

5.329.468

100.000

– 6.478

5.422.990

       

Uitkeringslasten AKW

3.239.515

100.000

– 7.422

3.332.093

– 2.178

789

– 314

– 2.959

Uitkeringslasten WKB

2.088.213

 

770

2.088.983

– 5.741

– 9.849

– 10.432

– 12.244

Kinderbijslagvoorziening BES

1.740

   

1.740

       

Kopje TOG

   

174

174

       
                 

Ontvangsten

239.915

 

20.111

260.026

20.570

23.932

22.644

22.190

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 6,478 miljoen bij de uitgaven en € 20,211 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten AKW (–/– € 7,422 miljoen)

 • 1. De raming van de uitkeringslasten AKW is bijgesteld op basis van de aangepaste volumeprognose 2016 (–/– € 7,422 miljoen).

Uitkeringslasten WKB (€ 0,770 miljoen)

 • 1. De raming van de uitkeringslasten WKB is bijgesteld op basis van nieuwe inkomens- en bevolkingsgegevens (CEP) (–/– € 0,809 miljoen).

 • 2. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De afrekening WKB (buitenland) 2015 leidt in 2016 tot een nabetaling van € 1,579 miljoen. Dit betreft de gevallen met samenloop met buitenlandse toeslagen die door de SVB afgehandeld worden (€ 1,579 miljoen).

Uitkeringslasten kopje TOG (€ 0,174 miljoen)

 • 1. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De afrekening kopje TOG 2015 leidt in 2016 tot een nabetaling (€ 0,174 miljoen).

Ontvangsten (€ 20,111 miljoen)

 • 1. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De afrekening AKW 2015 leidt in 2016 tot een terugbetaling (€ 21,679 miljoen).

 • 2. Ontvangsten WKB –/– € 1,568 miljoen. Ontvangsten uit terugvorderingen over verstrekte voorschotten komen in 2016 lager uit dan eerder geraamd (–/– € 1,568 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoeringskosten. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e sppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

458.267

 

– 34.102

424.165

       

Uitgaven:

458.267

 

– 34.102

424.165

– 36.676

– 39.959

– 40.852

– 50.313

                 

Bijdrage aan ZBO's

457.627

 

– 34.102

423.525

– 36.676

– 39.959

– 40.852

– 50.313

Uitvoeringskosten UWV

346.966

 

– 31.083

315.883

– 35.086

– 38.343

– 39.192

– 48.653

Uitvoeringskosten SVB

104.936

 

– 3.578

101.358

– 2.124

– 2.124

– 2.124

– 2.124

Uitvoeringskosten IB

5.725

 

559

6.284

534

508

464

464

                 

Bijdrage aan nationale organisaties

640

 

0

640

       

Landelijke Cliëntenraad

640

   

640

       
                 

Ontvangsten

0

 

16.320

16.320

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 34,102 miljoen bij de uitgaven en € 16,320 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitvoeringskosten UWV (–/– € 31,083 miljoen)

 • 1. Bijdragen aan de Programmaraad voor het jaar 2016 (€ 2,458 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (–/– € 40,293 miljoen).

 • 3. Reservering ten behoeve van de uitvoering van de meldplicht handhavingrichtlijn (€ 2,300 miljoen).

 • 4. Diverse mutaties in verband met dekkingen en reserveringen op de UWV-uitvoeringskosten (€ 4,452 miljoen).

Uitvoeringskosten SVB (–/– € 3,578 miljoen)

 • 1. Overboeking naar VWS voor een bijdrage aan het CIZ ten behoeve van uitvoeringskosten indicatiestelling dubbele AKW (–/– € 2,613 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van handhavingmiddelen (€ 0,410 miljoen).

 • 3. Budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van de SVB (–/– € 1,375 miljoen).

Uitvoeringskosten IB (€ 0,559 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting van handhavinggelden (€ 0,559 miljoen).

Ontvangsten (€ 16,320 miljoen)

 • 1. Restituties die betrekking hebben op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen Uitvoeringskosten UWV en SVB 2015 (€ 16,320 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e sppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

13.147.314

 

50.827

13.198.141

       

Uitgaven:

13.147.314

 

50.827

13.198.141

12.050

101.847

91.657

82.825

                 

Bijdrage aan sociale fondsen

13.147.314

 

50.827

13.198.141

       

Rijksbijdrage:

               

in kosten heffingskortingen AOW

2.023.500

 

12.100

2.035.600

– 52.100

– 55.100

– 58.300

– 61.700

vermogenstekort Ouderdomsfonds

10.885.300

 

34.300

10.919.600

61.700

153.600

145.700

139.700

tegemoetkoming arbeidsongeschikten

171.557

 

1.761

173.318

1.683

1.584

1.483

1.404

tegemoetkoming Anw-gerechtigden

7.966

   

7.966

       

zwangere zelfstandigen

58.991

 

2.666

61.657

767

1.763

2.774

3.421

                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 50,827 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen AOW (€ 12,100 miljoen)

 • 1. De raming is op basis van macro economische gegevens uit het CEP bijgesteld (€ 12,100 miljoen).

Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds (€ 34,300 miljoen)

 • 1. De raming is op basis van macro economische gegevens uit het CEP bijgesteld (€ 34,300 miljoen).

Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (€ 1,761 miljoen)

 • 1. De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens uit de Januarinota van het UWV aangepast (€ 1,761 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 2,666 miljoen)

 • 1. De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens uit de Januarinota van het UWV aangepast (€ 1,009 miljoen).

 • 2. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De afrekening rijksbijdrage zelfstandigen 2015 leidt tot een nabetaling (€ 1,657 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e sppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

144.278

 

132.837

277.115

       

Uitgaven:

144.278

 

132.837

277.115

182.317

174.510

111.851

76.284

Inkomensoverdrachten

41.463

 

3.690

45.153

       

Remigratieregeling

41.463

 

3.190

44.653

3.077

1.872

2.238

2.628

Inburgering

   

500

500

       
                 

Subsidies

5.940

 

0

5.940

       

Kennisinfrastructuur

3.240

   

3.240

       

Vluchtelingenwerk

1.032

 

335

1.367

       

Overige subsidies

1.668

 

– 335

1.333

       
                 

Opdrachten

20.764

 

3.840

24.604

       

Inburgering en integratie

19.064

 

3.840

22.904

4.700

700

700

700

Remigratie

1.700

   

1.700

       
                 

Bijdrage aan agentschappen

9.300

 

4.000

13.300

       

Dienst uitvoering onderwijs

9.300

 

4.000

13.300

4.000

4.000

4.000

4.000

                 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

28.266

 

76.239

104.505

       

Centraal orgaan opvang asielzoekers

28.266

 

76.239

104.505

84.809

61.892

13.514

12.295

                 

Leningen

38.545

 

45.068

83.613

       

Dienst uitvoering onderwijs

38.545

 

45.068

83.613

85.731

106.046

91.399

56.661

Ontvangsten

800

   

800

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 132,837 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Remigratieregeling (€ 3,190 miljoen)

 • 1. Volumemutatie op basis van uitvoeringsgegevens over de remigratieregeling van de SVB (€ 2,885 miljoen).

 • 2. Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De afrekening remigratieregeling 2015 leidt tot een nabetaling (€ 0,305 miljoen).

Inburgering (€ 0,500 miljoen)

 • 1. Betreft vergoedingen op grond van de vorige Wet Inburgering aan inburgeraars die zonder hulp van de gemeente hun inburgeringdiploma hebben gehaald, of op een hoger dan vereist niveau een examen Nederlands hebben afgelegd (€ 0,500 miljoen).

Subsidies (€ 0,000 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen subsidies van artikel 13. Het betreft overboekingen van overige subsidies naar subsidies vluchtelingenwerk (€ 0,000 miljoen).

Inburgering en integratie (€ 3,840 miljoen)

 • 1. Diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting (–/– € 1,529 miljoen).

 • 2. Er zijn 5 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar het GF zijn bijdragen overgeboekt voor Link2work (–/– € 0,075 miljoen) en Weerbaar opvoeden (–/– € 0,054 miljoen). Aan BZK is een bijdrage verstrekt voor het Ondersteunings Team Asielzoekers en Vergunningshouders (–/– € 0,100 miljoen) en naar FIN is een bijdrage aan het BTW-compensatiefonds van –/– € 0,002 miljoen overgemaakt. Tot slot is van OCW een bijdrage van € 0,100 miljoen ontvangen voor de campagne arbeidsmarktdiscriminatie (–/– € 0,131 miljoen).

 • 3. Voor het inburgeringexamen buitenland is € 1,500 miljoen en voor screening van vluchtelingen is € 4,000 miljoen aan het budget toegevoegd (€ 5,500 miljoen).

Bijdrage aan agentschap DUO (€ 4,000 miljoen)

 • 1. De verhoogde asielinstroom leidt tot meer aanvragen voor leningen inburgering. Daardoor stijgen ook de uitvoeringskosten van DUO. Daarnaast stijgen de uitvoeringkosten DUO door Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt als nieuw onderdeel in het inburgeringexamen (€ 4,000 miljoen).

Centraal orgaan opvang asielzoekers (€ 76,239 miljoen)

 • 1. De verhoogde asielinstroom leidt tot hogere kosten voor maatschappelijke begeleiding. Daarnaast is in het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom een verhoging van het bedrag maatschappelijke begeleiding inclusief participatieverklaring overeengekomen van € 1.000 naar € 2.340 per vergunninghouder (€ 51,308 miljoen).

 • 2. De verhoogde asielinstroom leidt tot hogere kosten voor voorinburgering. Daarnaast is het programma voorinburgering uitgebreid en daarmee samenhangend de vergoeding voor COA opgehoogd van € 1.400 naar € 2.000 per traject (€ 24,931 miljoen).

Leningen DUO (€ 45,068 miljoen)

 • 1. Door de verhoogde asielinstroom worden meer leningen inburgering aangevraagd. Daarnaast is op basis van uitvoeringsinformatie van DUO het gemiddelde leenbedrag naar boven bijgesteld (€ 45,068 miljoen).

Niet-beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e sppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

261.914

 

15.852

277.766

       

Uitgaven:

262.254

 

15.852

278.106

10.379

10.564

7.431

6.462

                 
                 

Eigen personeel

190.743

 

10.988

201.731

11.667

11.616

8.742

8.639

                 

Inhuur personeel

2.369

 

3.449

5.818

947

963

869

800

                 

Overig personeel

2.733

   

2.733

       
                 

Materieel

13.457

 

3.228

16.685

1.315

1.561

1.336

528

                 

ICT

11.831

 

– 2.396

9.435

– 2.748

– 2.748

– 2.717

– 2.717

                 

Bijdrage aan SSO's

41.121

 

583

41.704

– 802

– 828

– 799

– 788

                 

Ontvangsten

17.996

 

733

18.729

– 660

183

85

– 346

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 15,852 miljoen bij de uitgaven en € 0,733 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Eigen personeel (€ 10,988 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (–/– € 2,732 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,396 miljoen).

 • 3. Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van VWS is € 0,748 miljoen ontvangen voor opsporingsonderzoeken «PGB zorgdeclaratiefraude» en een bijdrage van € 0,220 miljoen in de gezamenlijke kosten van het Leer- en ontwikkelplein.

  VenJ heeft € 0,045 miljoen overgeboekt voor het Infoknooppunt (€ 1,013 miljoen).

 • 4. Voor overlopende verplichtingen uit 2015 is € 0,425 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2016 toegevoegd (€ 0,425 miljoen).

 • 5. Toedeling van het Ministerie van Financiën voor loon- en prijsbijstelling 2016 (€ 9,490 miljoen).

 • 6. Voor de pilot «grote constructies», aanscherping handhaving sancties en uitvoeringskosten sectorplannen is € 1,652 miljoen aan het Personeelsbudget toegevoegd (€ 1,652 miljoen).

 • 7. Herschikking taakstelling. Zie ontvangsten nr 2 (–/– € 1,256 miljoen).

Inhuur personeel (€ 3,449 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 1,208 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,741 miljoen).

 • 3. Voor de aanpassing van de financiële administratie 3F vanwege de aansluiting van BZK en OCW wordt personeel ingehuurd (€ 1,500 miljoen).

Materieel (€ 3,228 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (–/– € 0,986 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,210 miljoen).

 • 3. Voor overlopende verplichtingen uit 2015 is € 0,020 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2016 toegevoegd (€ 0,020 miljoen).

 • 4. Er zijn 8 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van Fin, OCW en VWS is een totale bijdrage van € 2,709 miljoen ontvangen in de materiële kosten van de beheersorganisatie van de gezamenlijke financiële administratie. OCW en VWS hebben ieder € 0,196 miljoen bijgedragen in de kosten van het gezamenlijke leer- en ontwikkelplein. Van VWS is € 0,321 miljoen ontvangen voor opsporingsonderzoeken «PGB zorgdeclaratiefraude» en € 0,220 miljoen voor de overgang van 3 medewerkers. Tot slot is –/– € 0,009 miljoen naar OCW overgeboekt in verband met de rijksbrede financiering van de kunstvoorziening (€ 3,501 miljoen).

 • 5. Extra kosten vanwege de vervanging van het wagenpark van de inspectie SZW (€ 0,483 miljoen).

ICT (–/– € 2,396 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (–/– € 2,463 miljoen).

 • 2. Overboeking naar Fin. als bijdrage in de financiering categoriemanagement ICBR (–/– € 0,126 miljoen).

 • 3. Voor overlopende verplichtingen uit 2015 is € 0,193 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2016 toegevoegd (€ 0,193 miljoen).

 • 4. De ICT-activiteiten ten behoeve van het Agentschap zullen afnemen. Dit leidt enerzijds tot € 0,500 miljoen lagere ICT-uitgaven en anderzijds tot € 0,500 miljoen lagere doorbelasting aan het Agentschap (lagere ontvangsten) (–/– € 0,500 miljoen). Zie ook punt 1 bij de ontvangsten.

Bijdrage aan SSO's (€ 0,583 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 4,973 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,248 miljoen).

 • 3. Er zijn 2 overboekingen met BZK verwerkt. In verband met de centrale bekostiging van FM Haaglanden is –/– € 7,432 miljoen overgeboekt naar BZK en van BZK zijn de surplussen RGD en FMH ad € 5,974 miljoen ontvangen (–/– € 1,638 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,733 miljoen)

 • 1. Inzet 3f € 1,500 miljoen zie inhuur nr 3.

 • 2. Een deel van de taakstelling Rutte II was ingevuld op ontvangsten apparaat. De beoogde maatregel is vooralsnog niet doorgegaan. Er is een alternatieve invulling bepaald op de uitgaven van artikel 96 en artikel 99 (–/– € 1,995 miljoen).

 • 3. Bij de vervanging van het wagenpark van de Inspectie SZW wordt de inruilwaarde van de huidige wagens terugontvangen (€ 1,228 miljoen).

Artikel 98 Algemeen. (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e sppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

47.231

 

– 6.846

40.385

       

Uitgaven:

47.231

 

– 6.244

40.987

– 4.256

– 6.560

– 3.489

– 2.297

                 

Subsidies

0

 

316

316

98

43

   
                 

Opdrachten

26.584

 

– 6.184

20.400

– 4.774

– 7.098

– 3.733

– 3.733

Handhaving

14.061

 

– 10.116

3.945

– 5.060

– 6.920

– 3.580

– 3.580

Opdrachten overig

12.523

 

3.932

16.455

286

– 178

– 153

– 153

                 

Bekostiging

3.479

 

1.520

4.999

0

0

0

0

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

3.479

 

1.520

4.999

       
                 

Bijdrage aan medeoverheden

0

 

0

0

       

Verzameluitkering SZW

0

 

0

0

       
                 

Bijdrage aan agentschappen

14.968

 

– 1.896

13.072

420

495

244

1.436

Agentschap SZW

14.459

 

– 2.056

12.403

260

335

84

1.276

Rijksdienst Ondernemend Nederland

509

 

160

669

160

160

160

160

                 

Bijdrage aan andere begrotingen

2.200

 

0

2.200

       

Financiën

2.200

   

2.200

       
                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt –/– € 6,244 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (€ 0,316 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen ten behoeve van subsidietoezeggingen SUWI-Net, Star en Young Professionals (€ 0,316 miljoen).

Handhaving (–/– € 10,116 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 naar «voorlichtingscampagnes» (–/– € 0,600 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen ten behoeve van uit te voeren handhavingactiviteiten door ISZW (–/– € 1,836 miljoen), kinderopvang (–/– € 1,558 miljoen), overige directies (-/-€ 1,601 miljoen), SVB en IB (–/– € 0,830 miljoen) (–/– 5,825 miljoen).

 • 3. Een overboeking ad –/– € 3,650 miljoen naar het GF ten behoeve van het Kenniscentrum handhaving en naleving en een overboeking van –/– € 0,041 miljoen naar BZK ten behoeve van het project gegevensuitwisseling (–/– € 3,691 miljoen).

Opdrachten overig (€ 3,932 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen ten behoeve van uitgaven in het kader van het EU-voorzitterschap (€ 2,426 miljoen).

 • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,197 miljoen).

 • 3. Een overboeking van –/– € 0,035 miljoen naar EZ als SZW-bijdrage in het project PIANOO en een overboeking van –/– € 0,135 miljoen naar Fin. als SZW-bijdrage aan categoriemanagement conform ICBR besluitvorming (–/– € 0,170 miljoen).

Bekostiging (€ 1,520 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ter dekking van de hogere uitgaven als gevolg van Dollarkoersverschillen (€ 0,770 miljoen).

 • 2. Voor overlopende verplichtingen uit 2015 is € 0,750 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2016 toegevoegd (€ 0,750 miljoen).

Agentschap SZW (–/– € 2,056 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,286 miljoen).

 • 2. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de uitvoeringskosten ESF-regelingen is een budgettair neutrale kasschuif 2016 t/m 2020 verwerkt (–/– € 2,100 miljoen).

 • 3. Voor de uitvoeringskosten van de Regeling nabetaling vakantiedagen is € 0,330 miljoen aan de begroting toegevoegd (€ 0,330 miljoen).

Rijksdienst Ondernemend Nederland (€ 0,160 miljoen)

 • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,160 miljoen).

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien (Bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2016

Mutaties Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e sppletoire begroting

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

 

1

2

3

4 = 1+2+3

       

Verplichtingen:

90.282

 

228.712

318.994

       

Uitgaven:

90.282

 

228.712

318.994

121.484

– 86

– 52.436

– 56.785

                 

Overige beleidsuitgaven

90.282

 

228.712

318.994

121.484

– 86

– 52.436

– 56.785

Onvoorzien

90.282

 

228.712

318.994

121.484

– 86

– 52.436

– 56.785

Loonbijstelling

0

   

0

       

Prijsbijstelling

0

   

0

       
                 

Ontvangsten

0

   

0

       

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 228,712 miljoen bij de uitgaven.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien (€ 228,712 miljoen)

 • 1. De toegekende Eindejaarsmarges (Rb-eng en SZA) zijn voorlopig op dit artikel geparkeerd (€ 7,330 miljoen).

 • 2. De toedeling van het Ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2016 (€ 6,596 miljoen).

 • 3. De toedeling van het Ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2016 (€ 1,855 miljoen).

 • 4. Toedeling van de toegekende eindejaarsmarge naar begrotingsartikelen (–/– € 5,831 miljoen).

 • 5. Naar het GF is een overboeking van –/– € 10,000 miljoen (oplopend tot –/– € 60,000 miljoen in 2021) verwerkt in verband met de voorschoolse opvang van peuters (–/– € 10,000 miljoen).

 • 6. Een terugboeking van IenM van eerder geleverde compensatie waterschappen (€ 1,263 miljoen).

 • 7. Verdeelsleutel voor de intensivering op de begroting van V&J nav de begrotingsbehandeling V&J (–/– € 17,850 miljoen).

 • 8. In het uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom is afgesproken dat het rijk voor 2016 en 2017 extra participatiebudget aan gemeenten beschikbaar stelt (€ 140,000 miljoen).

 • 9. Betreft een kasschuif ten behoeve van de voorfinanciering bijstand zoals overeengekomen in het uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom (€ 85,000 miljoen).

 • 10. Voor de doorstart van werk naar werk zijn in 2016–2018 middelen gereserveerd (€ 31,250 miljoen).

 • 11. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de verplichtingen voor beschut werk is een budgettair neutrale kasschuif 2016–2020 verwerkt (€ –/– 18,000 miljoen).

 • 12. Diverse mutaties in verband met dekkingen en reserveringen op de SZW-begroting (€ 7,099 miljoen).

3. Agentschap SZW

De in de begrotingstaat inzake het Agentschap opgenomen mutaties bij de baten en lasten kunnen als volgt worden toegelicht. Ten tijde van het opstellen van de begroting was er nog geen volledig zicht op de in 2016 uit te voeren opdrachten en de daarbij behorende kosten. Op basis van de toen voorhanden zijnde informatie is een globale inschatting gemaakt van de voor 2016 verwachte omzet.

Samengevat komen de geconstateerde verschillen tussen ontwerpbegroting en eerste suppletoire begroting er op neer dat na opstellen van de ontwerpbegroting er aanvullende (incidentele en tijdelijke) taken op het Agentschap zijn afgekomen, zoals de zogenoemde regeling vakantiedagenclaims (o.b.v. uitspraak Raad van State), de follow-up van de regeling sectorplannen (zogenoemde SER-pilots) en het op verzoek van de opdrachtgever naar voren schuiven van het tijdvak Duurzame Inzetbaarheid. Voorts vergt de afwikkeling van de ESF-programmaperiode 2007–2013 («closure») meer inzet dan aanvankelijk begroot.

Staat van baten en lasten AGSZW 2016 (x € 1.000)
 

2016

 

2016

 

Ontwerp begroting

mutatie

Eerste suppletoire begroting

Baten

     

Opbrengst moederdepartement

13.400

3.120

16.520

Opbrengst overige departementen

1.600

– 550

1.050

Opbrengst derden

0

0

0

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

• exploitatiebijdrage moederdepartement

0

0

0

       

Totaal baten

15.000

2.570

17.570

       

Lasten

     

Apparaatskosten

     

• personele kosten

9.650

2.550

12.200

waarvan eigen personeel

8.550

740

9.290

waarvan externe inhuur

500

1.710

2.210

waarvan overige personeelskosten

600

100

700

• materiële kosten

4.350

– 250

4.100

waarvan apparaat ICT

1.500

0

1.500

waarvan bijdrage aan SSO's

1.000

0

1.000

waarvan overige materiële kosten

1.850

– 250

1.600

Afschrijvingskosten

     

• immaterieel

1.000

20

1.020

• materieel

0

0

0

Overige lasten

     
       

Totaal lasten

15.000

2.320

17.320

       

Saldo van baten en lasten

0

250

250

Kasstroomoverzicht Agentschap SZW 2016 (x € 1.000)
 

2016

 

2016

 

Ontwerp begroting

mutatie

Eerste suppletoire begroting

1. Rekening-courant RHB 1 januari 2016

973

0

973

       

ontvangsten operationele kasstroom

15.000

2.570

17.570

uitgaven operationele kasstroom

– 14.000

– 2.300

– 16.300

2. Totaal operationele kasstroom

1.000

270

1.270

       

3a. Totaal investeringen (-/-)

– 1.000

– 500

– 1.500

3b. Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3. Totaal investeringskasstroom

– 1.000

– 500

– 1.500

       

4a. Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

4b. Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

4c. Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

4d. Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4. Totaal financieringskasstroom

0

0

0

       

5. Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)

973

– 230

743