Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634485-XV nr. 1

34 485 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

30 mei 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.enz.enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV), van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2016 en vastgesteld bij de wet van 16 december 2015, Stb. 30;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (x € 1.000)

Departementale suppletoire begrotingsstaat (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2016

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

   

(2)

   

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

31.695.334

31.867.150

1.724.007

440.183

362.362

125.490

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Arbeidsmarkt

21.333

21.233

29.636

1.042

1.042

 

2

Bijstand, Participatiewet, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

6.435.802

6.611.078

3.475

32.136

– 49.987

22.930

3

Arbeidsongeschiktheid

765

765

0

– 26

– 26

 

4

Jonggehandicapten

3.174.376

3.174.376

0

3.910

3.910

 

5

Werkloosheid

66.620

66.620

0

746

746

 

6

Ziekte en zwangerschap

7.416

7.416

0

235

235

428

7

Kinderopvang

2.365.471

2.365.471

1.432.185

41.072

41.072

62.845

8

Oudedagsvoorziening

40.014

40.014

0

– 16.129

– 16.129

2.123

9

Nabestaanden

1.083

1.083

0

95

95

 

10

Tegemoetkoming ouders

5.433.168

5.429.468

239.915

– 10.178

– 6.478

20.111

11

Uitvoeringskosten

458.267

458.267

0

– 34.102

– 34.102

16.320

12

Rijksbijdragen

13.147.314

13.147.314

0

50.827

50.827

 

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

144.278

144.278

800

132.837

132.837

 
               
 

Niet-beleidsartikelen

           

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

261.914

262.254

17.996

15.852

15.852

733

97

Aflopende regelingen

0

0

0

     

98

Algemeen

47.231

47.231

0

– 6.846

– 6.244

 

99

Nominaal en onvoorzien

90.282

90.282

0

228.712

228.712

 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (x € 1.000)

Suppletoire begrotingsstaat inzake het agentschap (Voorjaarsnota) behorende bij de Wet van ..., Stb. ...

Begroting 2016

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

Bedragen x € 1.000

 

(1)

   

(2)

   
 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap SZW

15.000

15.000

0

2.570

2.320

250

             

Totaal

15.000

15.000

0

2.570

2.320

250

 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) suppletoire begroting VJN

 

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

 

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap SZW

1.000

 

0

200

 

0

             

Totaal

1.000

 

0

200

 

0