Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634485-XIII nr. 1

34 485 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

30 mei 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds, alle voor het jaar 2016;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2016

(Eerste suppletoire begroting)

Bedragen x € 1.000

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

10.109.867

4.894.512

6.783.470

14.246.853

405.704

– 3.428.541

               
 

Beleidsartikelen

9.729.624

4.514.269

6.750.944

14.160.628

319.479

– 3.429.991

11

Goed functionerende economie en markten

183.401

184.622

59.934

1.354

1.354

55.100

12

Een sterk innovatievermogen

488.218

528.564

45.449

3.332

2.579

4.175

13

Een excellent ondernemingsklimaat

1.836.110

265.166

61.952

765.603

– 1.097

– 343

14

Een doelmatige en duurzame energievoorziening

5.432.919

1.820.326

6.386.411

13.140.940

65.540

– 3.597.000

15

Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

     

98.900

98.900

 

16

Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens

636.548

544.121

64.078

13.199

5.111

– 9.023

17

Groen onderwijs van hoge kwaliteit

842.665

796.001

75

– 2.665

– 2.665

 

18

Natuur en Regio

151.579

210.728

100.957

– 6.181

– 9.602

18.300

19

Toekomstfonds

158.184

164.741

32.088

146.146

159.359

98.800

               
 

Niet-beleidsartikelen

380.243

380.243

32.526

86.225

86.225

1.450

40

Apparaat

380.243

380.243

32.526

– 11.758

– 11.758

1.450

41

Nominaal en Onvoorzien

     

97.983

97.983

 

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2016

(Eerste suppletoire begroting)

Bedragen x € 1.000

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

Agentschap Telecom

32.996

33.718

– 722

5.567

5.567

0

Dienst ICT Uitvoering

204.200

203.700

500

41.000

41.000

0

Nederlandse Voedsel- en

Warenautoriteit

300.228

300.397

– 169

25.548

25.033

515

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

445.450

445.450

0

27.897

27.897

0

Totaal

982.874

983.265

– 391

100.012

99.497

515

Bedragen x € 1.000

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap Telecom

 

5.572

 

5.000

0

0

Dienst ICT Uitvoering

 

40.300

 

25.000

300

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 

41.752

 

17.715

4.472

9.539

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 

11.950

 

0

0

8.553

Totaal

 

99.574

 

47.715

4.772

18.092

Wijziging begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

(Eerste suppletoire begroting)

Bedragen x € 1.000

Art.

Omschrijving

(1)

Vastgestelde begroting

(2)

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

30.620

30.620

30.620

13.360

13.360

 
 

Sub-totaal

30.620

30.620

30.620

13.360

13.360

 
               
 

Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2015

0

0

0

0

0

13.360

 

Sub-totaal

0

0

0

0

0

13.360

               
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2016

           
 

Totaal

30.620

30.620

30.620

13.360

13.360

13.360