Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734479 nr. 8

34 479 Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID BISSCHOP

Ontvangen 24 januari 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, wordt aan het in te voegen derde lid een volzin toegevoegd, luidende: Een besluit tot het aangaan van een overeenkomst van geldlening wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt, tenzij het reglement anders bepaalt.

Toelichting

Het aangaan van een geldlening door de vereniging van eigenaren kan voor de eigenaren tot aanmerkelijke lasten en risico’s leiden. Eigenaren kunnen tegen hun wil geconfronteerd worden met extra maandlasten en aansprakelijkheden. Ondergetekende is daarom van mening dat de wetgever vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid in beginsel een royale meerderheid voor een dergelijk besluit mag verwachten. Dit amendement bepaalt dat besluiten over het aangaan van een geldlening met twee derden van het aantal geldige stemmen binnen de vereniging genomen moeten worden. Het gaat hier om het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt en niet om het aantal stemmen dat ter vergadering wordt uitgebracht. De vereniging heeft de bevoegdheid om bij het reglement af te wijken van deze norm en hogere of lagere eisen te stellen aan de meerderheid.

Bisschop