Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734479 nr. 7

34 479 Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

Nr. 7 AMENDEMENT VAN HET LID RONNES

Ontvangen 20 januari 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel D, wordt na de aanhef een onderdeel ingevoegd, luidende:

01. In het eerste lid komt de tweede volzin als volgt te luiden: De vereniging houdt een reservefonds in stand ter bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten, ten behoeve waarvan de bijdragen worden gedeponeerd op een afzonderlijke betaalrekening of spaarrekening als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, ten name van de vereniging van eigenaars.

II

In artikel II wordt na het zevende lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 7a. Op verenigingen van eigenaars die op het tijdstip van het in werking treden van de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars niet een reservefonds in stand houden ten behoeve waarvan de bijdragen worden gedeponeerd op een afzonderlijke betaalrekening of spaarrekening als bedoeld in artikel 126 lid 1 van Boek 5, is die bepaling gedurende drie jaren na dat tijdstip niet van toepassing.

Toelichting

In art. 5:126 lid 1 BW staat dat de vereniging een reservefonds «in stand houdt». Voor een dergelijk reservefonds is het niet verplicht dat het uit gelden op een bankrekening bestaat, er zou mogelijk ook voldaan kunnen worden door het verstrekken van een borgtocht of bankgarantieverklaring. Dat vindt de indiener ongewenst. Dit levert risico’s op bij betalingsproblemen of zelfs faillissement van de betreffende eigenaar. Zeker als er sprake is van een groot-eigenaar. De VvE zal dan in lang niet alle gevallen de verschuldigde bijdragen aan het reservefonds kunnen incasseren. Daarom wil de indiener eenduidig in de wet regelen dat de bedragen en bijdragen die in reglement of statuten zijn geregeld, daadwerkelijk moeten worden overgemaakt naar een bankrekening die op naam van de VvE staat. De formulering sluit aan bij artikel 43 van het Modelreglement 2006.

Nu de verplichting tot het aanhouden van een reservefonds in artikel 5:126 is opgenomen, wordt in dit artikel tevens bepaald dat de verplichte reservering alleen en uitsluitend dient te geschieden door storting op een bankrekening die op naam van de VvE is gesteld. Er geldt een overgangstermijn van drie jaar voor verenigingen die nog niet voldaan aan het nieuwe vereiste van artikel 5:126 lid 1 BW.

Ronnes