Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934477 nr. 60

34 477 Sociaal domein

Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN ÖZÜTOK

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het in het kader van de totstandkoming van een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang van groot belang is dat een aantal randvoorwaarden wordt vervuld, bijvoorbeeld de beschikbaarheid van voldoende passende woonruimte, regionale samenwerking, landelijke toegang en onafhankelijke cliëntondersteuning;

constaterende dat dat op dit moment nog niet over de hele linie het geval is;

verzoekt de regering, in het verdere proces om te komen tot bedoeld verdeelmodel, nadrukkelijk aandacht te besteden aan het tijdig gerealiseerd moeten zijn van genoemde randvoorwaarden en daarover zo nodig met gemeenten (nadere) afspraken te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Özütok