Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934477 nr. 59

34 477 Sociaal domein

Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN ÖZÜTOK EN KERSTENS

Voorgesteld 22 mei 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voorzieningen in het sociaal domein zijn gedecentraliseerd naar gemeenten;

van mening dat iedere burger toegang moet hebben tot de voorzieningen in het sociaal domein;

overwegende dat niet in alle regio's de voorzieningen altijd voor iedereen op een toegankelijke manier beschikbaar zijn en deze problemen zich met name lijken voor te doen in krimpgebieden;

verzoekt de regering, om in het kader van de stelselverantwoordelijkheid in overleg met gemeenten in krimpgebieden in beeld te brengen of en, zo ja, waar in het sociaal domein de knelpunten zitten met betrekking tot de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de dienstverlening voor de burger, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling voor het jaar 2020 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok

Kerstens