34 477 Sociaal domein

Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 oktober 2017

In een algemeen overleg over de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 heeft Staatssecretaris Van Rijn aan de Kamer een advies van regeringscommissaris Scheltema aangekondigd over de mogelijkheid van een integrale geschilbeslechting in het sociaal domein.1 Hierbij zend ik u het aan mij aangeboden advies toe, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport2.

Het advies ziet op een toekomstige wijziging van de Algemene wet bestuursrecht om geschillen die op het gebied van het sociaal domein kunnen spelen tussen burgers en gemeentelijke instanties, of tussen burgers en private (zorg)aanbieders zoals zorginstellingen die werk uitvoeren voor gemeenten, in een procedure aan de orde te stellen.

Het advies is besproken door de departementen die inhoudelijke betrokkenheid hebben bij het onderwerp, derhalve met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en mijn ministerie. Vanwege de relevantie van het onderwerp wordt het advies, dat een voorstel op hoofdlijnen inhoudt, ter consultatie aangeboden aan doelgroepen, en is het onderwerp gemaakt van internetconsultatie (http://www.internetconsultatie.nl/geschilbeslechtingsociaaldomein).

Het ligt voor de hand dat een nieuw kabinet zorg draagt voor de besluitvorming naar aanleiding van deze consultatie.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Algemeen overleg van 8 juni 2016, Kamerstuk 29 538, nr. 226.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven