Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734474 nr. 10

34 474 Wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van richtlijn 2004/49/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering (PbEU 2004, L 64), ter nadere implementatie van richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (PbEU 2008, L 191) en ter nadere implementatie van artikel 55, derde lid, tweede, derde en vijfde alinea, van richtlijn 2012/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343) (Wet tot wijziging van de Spoorwegwet ter nadere implementatie van drie spoorwegrichtlijnen)

Nr. 10 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 28 september 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I wordt het in het onderdeel J voorgestelde artikel 36b als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. «vergunning voor indienststelling, bedoeld in het tweede lid» wordt vervangen door: vergunning voor indienststelling, bedoeld in het derde lid.

b. «aanvullende vergunning voor indienststelling, bedoeld in het derde lid» wordt vervangen door: aanvullende vergunning voor indienststelling, bedoeld in het vierde lid.

2. In het zesde lid wordt «de in het vierde lid bedoelde controle» vervangen door: de in het vijfde lid bedoelde controle.

3. In het zevende lid, onderdelen b en c, wordt «bedoeld in het vierde lid» vervangen door: bedoeld in het vijfde lid.

4. Het huidige achtste lid wordt vernummerd tot het tiende lid en het huidige negende en tiende lid worden vernummerd tot het achtste en negende lid.

Toelichting

De voorgestelde wijzigingen betreffen het herstel van enkele omissies in een aantal leden van artikel 36b.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma