34 470 Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten

Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOLP EN DIK-FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 24 januari 2017

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na onderdeel 1 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

1a. Onder vernummering van het derde tot en met zevende lid tot vierde tot en met achtste lid, wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 3. Onder dit verbod wordt eveneens begrepen het tonen van te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze waarop te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten aan het zicht worden onttrokken, en kan worden bepaald dat dit verbod niet geldt voor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten.

2. Onderdeel 3 komt te luiden:

3. In het zesde lid (nieuw) vervalt onderdeel b en wordt onderdeel c verletterd tot onderdeel b.

3. In onderdeel 5 wordt «het vijfde lid» vervangen door «het zesde lid (nieuw)» en wordt «onder c» vervangen door: onder b (nieuw).

II

Voor de punt aan het slot van artikel II wordt ingevoegd: , dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Toelichting

Jaarlijks sterven er in Nederland 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Ongeveer 100 kinderen beginnen per dag met roken. Tabaksdisplays bij verkooppunten vormen een belangrijke methode voor tabaksproducenten om hun producten aan te prijzen. Vanwege de stimulerende effecten op roken zijn inmiddels wereldwijd meerdere landen overgegaan tot het invoeren van beperkingen, of een verbod op het uitstallen van tabaksproducten en aanverwante producten op verkooppunten (display ban). Omdat de sector in Nederland niet tot een convenant heeft kunnen komen wordt dit nu wettelijk geregeld. Om kinderen te beschermen tegen tabak en een rookvrije generatie op te laten groeien moeten tabaksproducten en aanverwante producten die verkocht worden niet zichtbaar zijn voor het winkelend publiek. De zichtbaarheid van deze producten leidt namelijk tot het aanzetten van roken voor de jeugd. En de blootstelling van kinderen aan tabaksproducten en aanverwante producten is ongewenst is omdat kinderen fijngevoelig zijn voor merkherkenning. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze waarop te koop aangeboden tabaksproducten en aanverwante producten aan het zicht worden onttrokken. Hierbij kan geen onderscheid worden gemaakt tussen tabaksproducten en elektronische dampwaar en voor roken bestemde kruidenproducten. Bij diezelfde algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat dit verbod niet geldt voor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten. Daarbij kan gedacht worden aan speciaalzaken.

Volp Dik-Faber

Naar boven