Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734468 nr. 17

34 468 Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen)

Nr. 17 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ALBERT DE VRIES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 19 december 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel IX wordt na onderdeel C een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ca

In artikel 19, derde lid, onderdeel d, wordt «of vierde of vijfde lid» vervangen door: of zesde of zevende lid.

II

In artikel IX wordt onderdeel J als volgt gewijzigd:

1. Na het derde onderdeel wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

3a. Na het derde lid worden, onder vernummering van het vierde tot en met zevende lid tot het zesde tot en met negende lid, twee leden ingevoegd, luidende:

  • 4. Bij de toegelaten instelling die een vereniging is, benoemt de raad van commissarissen geen bestuurders, dan nadat hij de algemene vergadering in de gelegenheid heeft gesteld om binnen een door hem aan te geven redelijke termijn, daarover een schriftelijk advies uit te brengen.

  • 5. Indien de raad van commissarissen het advies, bedoeld in het vierde lid, geheel of gedeeltelijk niet volgt, dan deelt hij de redenen daarvoor schriftelijk mee aan de algemene vergadering.

2. In het vierde onderdeel, aanhef, wordt «Het vierde lid» vervangen door: Het zesde lid.

III

Artikel IX, onderdeel K, komt te luiden:

K

Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel k, wordt «voornemens» vervangen door: onderwerpen.

2. Onder vernummering van het tweede en derde lid tot vierde en vijfde lid, worden twee leden ingevoegd, luidende:

  • 2. Bij de toegelaten instelling die een vereniging is, neemt de raad van commissarissen geen beslissing omtrent de goedkeuring, bedoeld in het eerste lid, dan nadat hij de algemene vergadering in de gelegenheid heeft gesteld om binnen een door hem aan te geven redelijke termijn, daarover een schriftelijk advies uit te brengen.

  • 3. Indien de raad van commissarissen het advies, bedoeld in het tweede lid, geheel of gedeeltelijk niet volgt, dan deelt hij de redenen daarvoor schriftelijk mee aan de algemene vergadering.

3. In het vierde lid (nieuw) wordt «voorschriften» vervangen door: nadere voorschriften.

Toelichting

Eén van de doelen van de huidige Woningwet is om huurders meer invloed te geven op het beleid van woningcorporaties. Tegelijk is er een beperkt aantal corporaties dat nog de verenigingsvorm gebruikt, waar dezelfde Woningwet gezorgd heeft voor een verschuiving van invloed van de Algemene Ledenvergadering naar de Raad van Toezicht (in de wetstekst «Raad van Commissarissen»). Hierdoor is het evenwicht verstoord en dreigen verenigingen te ontstaan waarin de Algemene Ledenvergadering nauwelijks invloed heeft over de richting van de woningbouwvereniging. De indiener hecht aan een onafhankelijke positie voor de Raad van Toezicht om het beleid en het beheer van de corporatie kritisch te kunnen beoordelen, maar bij een vereniging zou dit zoveel mogelijk in samenspraak met de ALV moeten gebeuren. Daarom legt dit amendement vast dat de ALV een advies kan geven over de oordelen die de Raad van Toezicht, op basis van artikel 26, eerste lid, van de Woningwet hoort te geven over belangrijke beslissingen van de corporatie. Daarnaast kan een advies gegeven worden over de benoeming van nieuwe bestuursleden, een besluit met een grote invloed op de corporatie.

De Raad van Toezicht kan slechts gemotiveerd van de adviezen afwijken, waardoor ze gewicht krijgen. Als er verschillen van inzicht zijn tussen de ALV en de RvT worden die helder en kan de Autoriteit Woningbouwcorporaties nader onderzoek doen naar de behartiging door de vereniging van de belangen van alle belanghebbenden.

Albert de Vries