Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734468 nr. 11

34 468 Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde daarin een aantal technische wijzigingen en een aantal wijzigingen met beperkte beleidsmatige gevolgen aan te brengen (Veegwet wonen)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID ALBERT DE VRIES

Ontvangen 12 december 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel IX wordt na onderdeel I een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ia

In artikel 24, eerste lid, vervalt de laatste volzin.

II

Artikel IX, onderdeel J, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 komt te luiden:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Voor de eerste volzin wordt een volzin ingevoegd: Bestuurders zijn natuurlijke personen.

b. In de derde volzin (nieuw) wordt na «benoemd» ingevoegd: bij de toegelaten instelling die een stichting is.

c. De laatste volzin vervalt.

2. Na onderdeel 4 wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

5. Aan het slot van het zesde lid wordt voor de punt ingevoegd: bij de toegelaten instelling die een stichting is.

III

Artikel IX, onderdeel K, komt te luiden:

K

Artikel 26, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt voor «zijn» ingevoegd: bij de toegelaten instelling die een stichting is en van de algemene vergadering bij de toegelaten instelling die een vereniging is.

2. In onderdeel d wordt «of, bij een toegelaten instelling die een vereniging is, een voorstel daartoe» vervangen door: bij een toegelaten instelling die een stichting is.

3. In onderdeel k wordt «voornemens» vervangen door: onderwerpen.

IV

Artikel IX, onderdeel L, wordt als volgt gewijzigd.

1. Voor onderdeel 1 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

01. Aan het slot van het tweede lid wordt voor de punt ingevoegd: bij de toegelaten instelling die een stichting is.

2. Onderdeel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a. Na onderdeel d wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

da. In onderdeel d (nieuw) wordt «de raad van toezicht» telkens vervangen door: het benoemende orgaan.

b. In onderdeel e wordt «vervangen door: » vervangen door «vervangen door «» en wordt voor de punt aan het slot ingevoegd: » en wordt «de raad van toezicht» vervangen door: het benoemende orgaan.

Toelichting

Eén van de doelen van de huidige Woningwet is om huurders meer invloed te geven op het beleid van woningcorporaties. Tegelijk is er nog een beperkt aantal woningbouwverenigingen, waar dezelfde Woningwet gezorgd heeft voor veel minder invloed van de Algemene Ledenvergadering en een vergrote invloed van de Raad van Toezicht. Deze verminderde invloed voor de Ledenvergadering van een woningbouwvereniging vindt de indiener onwenselijk en onnodig, zeker nu het bestuur en de Raad van Toezicht geprofessionaliseerd worden door de toetsen van de Autoriteit Woningcorporaties.

Dit amendement regelt dat de algemene regelgeving voor verenigingen onverkort toepasselijk wordt op woningbouwverenigingen. Daarnaast onderwerpt het amendement belangrijke beslissingen, die door de wet aan de Raad van Toezicht toebedeeld zijn, aan de goedkeuring van de ALV.

Albert de Vries