Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634455 nr. 10

34 455 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) en Richtlijn nr. 2014/57/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (PbEU 2014, L 173) (Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik)

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID RONNES

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 4 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er vanuit Europa verschillende verordeningen en richtlijnen op het gebied van de financiële sector de afgelopen tijd zijn geïmplementeerd of nog worden geïmplementeerd in Nederlandse wetgeving;

overwegende dat vaak blijkt dat die wetten maar zeer beperkt iets toevoegen aan de specifieke Nederlandse situatie, omdat Nederland op het gebied van de financiële sector al vergaande regels kent of zaken op een andere en betere manier heeft geregeld;

overwegende dat de Europese wetten voor Nederland daarmee grotendeels overbodig zijn dan wel zorgen voor overbodige regels in Nederland die geen recht doen aan de specifieke Nederlandse situatie;

verzoekt de regering, bij de onderhandelingen over Europese wetten die het toezicht op de Nederlandse financiële sector raken, meer beleidsvrijheid voor de Nederlandse wetgever te bedingen indien Nederland al zeer vergaande regels kent of zaken al op een andere en betere manier heeft geregeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes