34 439 EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad voor een wijziging van Richtlijn 96/71/EC van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (Herziening detacheringsrichtlijn) COM (2016) 128

Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 maart 2016

Hiermee meld ik u dat de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft geadviseerd een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen bij het EU-voorstel: Voorstel voor een richtlijn van het Europees parlement en de Raad voor een wijziging van Richtlijn 96/71/EC van het Europees parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (Herziening detacheringsrichtlijn) COM (2016) 128, vanwege het politieke belang van dit voorstel.

Namens de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzoek ik u dit advies en bijgaande conceptbrief aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen1.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Azmani


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven