34 426 Regels inzake het beheer, de informatievoorziening, de controle en de verantwoording van de financiën van het Rijk, inzake het beheer van publieke liquide middelen buiten het Rijk en inzake het toezicht op het beheer van publieke liquide middelen en publieke financiële middelen buiten het Rijk (Comptabiliteitswet 2016)

Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID VERMUE

Ontvangen 27 september 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 2.3 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 5. Structurele wijzigingen van de begrotingsstaat die op voorstel van een of meer leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal zijn aangebracht, worden, indien dit met dit voorstel beoogd is, tevens in de begrotingsstaten van de daaropvolgende jaren opgenomen, tenzij een zwaarwegende reden zich hiertegen verzet. In dat geval informeert Onze betrokken Minister de Tweede Kamer der Staten-Generaal hierover.

Toelichting

Dit amendement regelt dat meerjarige begrotingsamendementen met een deugdelijke dekking meerjarig verwerkt worden. De verantwoordelijke Minister kan hiervan slechts afwijken ingeval van ernstige bezwaren, die tijdig kenbaar dienen te worden gemaakt aan de Kamer. Zwaarwegende redenen kunnen betrekking hebben op het ontbreken van een deugdelijke dekking, het ontbreken van een meerjarige dekking of de technische onuitvoerbaarheid van het amendement.

In een dergelijk geval worden de financiële gevolgen van het amendement alleen in de begrotingsstaat van het lopende jaar verwerkt. Dit geldt ook wanneer een amendement alleen een eenmalige verwerking in de begroting beoogd. Met dit amendement wordt een werkwijze die in de praktijk reeds tussen het kabinet en de Kamer wordt gehanteerd, wettelijk geborgd.1

Vermue


X Noot
1

Kamerstukken II 2001/02, 28 295, nr. 1, blz. 48–50.

Naar boven