34 419 Burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens»

Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 januari 2016

Hierbij brengt de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken (hierna: de commissie) verslag uit over de behandeling van het burgerinitiatief «Teken tegen kernwapens» van PAX Nederland houdende het voorstel om een nationaal verbod op kernwapens in te stellen. (hierna: het burgerinitiatief).

Op 29 september 2015 hebben de initiatiefnemers een burgerinitiatief ingediend met het voorstel aan de Tweede Kamer om een nationaal verbod op kernwapens in te stellen1.

Op 15 december 2015 heeft de Kamer op grond van het verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (Kamerstuk 34 307, nr. 10) besloten tot het in behandeling nemen van het burgerinitiatief.

Conform het bovengenoemde besluit van de Kamer stelt de commissie voor Buitenlandse Zaken voor het burgerinitiatief te agenderen voor een plenair debat, waarna daarover en over eventuele moties kan worden gestemd.

De voorzitter van de commissie, Eijsink

De griffier van de commissie, Van Toor


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven