34 418 EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26

Nr. 9 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er in het ATAP-richtlijnvoorstel geen vast drempeltarief wordt gehanteerd in de CFC-regels;

constaterende dat de effectiviteit van de CFC-regels ondermijnd wordt indien het drempeltarief afhankelijk wordt gemaakt van het vestigingsland, omdat het drempeltarief binnen de lidstaten sterk fluctueert, waardoor de belastingwedloop gestimuleerd wordt;

verzoekt de regering, zich ervoor in te spannen dat in de ATAP-richtlijn een vast drempeltarief van ten minste 10% wordt opgenomen in de CFC-regels,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Naar boven