34 418 EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID MERKIES C.S.

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de vormgeving van de CFC-regels;

overwegende dat een effectief CFC-regime van belang is in de strijd tegen belastingontwijking;

verzoekt de regering, bij de onderhandelingen over het ATAP-pakket ervoor te zorgen dat de maatregel niet wordt afgezwakt ten opzichte van het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Grashoff

Van Weyenberg

Naar boven