34 418 EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26

Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN MERKIES EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er al heel lang in Europees verband wordt gesproken over het opstellen van een zwarte lijst met belastingparadijzen;

constaterende dat er nog steeds onduidelijk heerst over wanneer de lijst, de criteria en de sanctiemechanismen vastgesteld worden en wanneer deze in werking treden;

van mening dat een zwarte lijst ondersteunend is aan de ATAP-richtlijn;

verzoekt de regering, er bij de Europese Commissie op aan te dringen dat de lijst, de criteria en sanctiemechanismen op de kortst mogelijke termijn worden vastgesteld, maar in ieder geval binnen een halfjaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies

Van Weyenberg

Naar boven