34 418 EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26

Nr. 13 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN MERKIES TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 6

Voorgesteld 19 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de renteaftrekbeperking een kernelement is van de EU-voorstellen tegen belastingontwijking;

overwegende dat de renteaftrekbeperking een stap zet in de richting van een meer gelijke behandeling van eigen en vreemd vermogen, conform de motie van de leden Koolmees (D66) en Nijboer (PvdA);

overwegende dat de renteaftrekbeperking de grootste budgettaire impact zal hebben;

verzoekt de regering, zich tot het uiterste in te spannen om in de EU-onderhandelingen te voorkomen dat de renteaftrekbeperking wordt afgezwakt;

verzoekt de regering tevens, zich ervoor in te zetten dat de overgangsregeling beperkt blijft tot een minimum, dat nieuwe bedrijven niet benadeelt en anticipatiegedrag voorkomt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Merkies

Naar boven