34 418 EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26

Nr. 1 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 februari 2016

Hiermee meld ik u dat de vaste commissie voor Financiën heeft geadviseerd een parlementair behandelvoorbehoud te plaatsen bij het EU-voorstel voor een richtlijn betreffende regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM (2016) 26.

Namens de vaste commissie voor Europese Zaken verzoek ik u dit advies en bijgaande conceptbrief aan de Staatssecretaris van Financiën ter besluitvorming aan de Tweede Kamer voor te leggen1.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Azmani


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven