34 407 Wijziging van onder meer het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB in verband met de invoering van keuzedelen

Nr. 3 MOTIE VAN HET LID LUCAS C.S.

Voorgesteld 14 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het amendement-Lucas c.s. (34 160, nr. 18) is aangenomen met 148 stemmen voor en regelt dat de keuzedelen in het mbo vanaf het schooljaar 2018–2019 in de slaag/zakregeling meetellen;

overwegende dat tijdens het debat duidelijk is gewisseld dat bij diploma's die vanaf 2018 worden afgegeven, de keuzedelen mee moeten tellen in de slaag/zakregeling en op verzoek van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het amendement is aangepast (een jaar uitgesteld) zodat deze beter uitvoerbaar kon worden, aldus de Minister;

overwegende dat de Minister in haar algemene maatregel van bestuur een andere datum van inwerkingtreding hanteert door het mee laten tellen in de slaag/zakregeling pas in te voeren voor het cohort leerlingen vanaf 2018–2019, waardoor zij in feite de invoering van het amendement tot wel vier jaar uitstelt;

overwegende dat de overgangsbepaling in de wet alleen bedoeld is voor de leerlingen die nu al begonnen zijn aan een opleiding en dus, zoals de Minister oneigenlijk betoogt, niet van toepassing is voor de cohorten 2016–2017 en 2017–2018;

constaterende dat het besluit zoals de Minister het heeft voorgelegd niet conform het zeer ruim aangenomen amendement is;

verzoekt de regering, conform het amendement, het besluit zo te wijzigen dat keuzedelen onderdeel zijn van de slaag/zakregeling voor deelnemers vanaf het cohort 2016–2017 wanneer zij afstuderen in of na 2018–2019,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucas

Van Meenen

Rog

Beertema

Naar boven