Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634391 nr. 2

34 391 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II)

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is maatregelen te treffen in de sfeer van de autogerelateerde belastingen, in het bijzonder om het fiscale beleid om zuinige auto’s te stimuleren te verbeteren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3.20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «privé-gebruik» vervangen door: privégebruik.

2. In het eerste lid, eerste volzin, aanhef, wordt «privé-doeleinden» vervangen door: privédoeleinden.

3. In het eerste lid, eerste volzin, onderdeel a, wordt «25%» vervangen door: 22%.

4. In het eerste lid, tweede volzin, wordt «privé-doeleinden» telkens vervangen door: privédoeleinden.

5. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «21%» vervangen door: 18%.

6. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «10%» vervangen door «5%». Voorts wordt «, en» vervangen door een punt.

7. Het tweede lid, onderdeel c, vervalt.

8. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt woon-werkverkeer geacht niet voor privédoeleinden plaats te vinden. Indien uit een rittenregistratie of anderszins blijkt dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt, wordt de onttrekking gesteld op nihil. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld waaraan een rittenregistratie moet voldoen. Tevens kunnen regels worden gesteld over het anderszins laten blijken dat de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt.

9. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het achtste lid tot vierde lid.

10. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a. auto:

  personenauto of bestelauto als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, met uitzondering van een bestelauto die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt blijkt te zijn voor vervoer van goederen;

  b. waarde van de auto:

  catalogusprijs in de zin van artikel 9 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 vermeerderd met de belasting van personenauto’s en motorrijwielen ingevolge de artikelen 9 tot en met 9c van die wet, met dien verstande dat de waarde van een auto die meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen, wordt gesteld op de waarde in het economische verkeer;

  c. CO2-uitstoot van een auto:

  CO2-uitstoot gemeten overeenkomstig bijlage XII bij Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie van 18 juli 2008 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PbEU 2008, L 199), met dien verstande dat ingeval de meting mede met LPG of aardgas als brandstof is uitgevoerd, de CO2-uitstoot van de auto met LPG of aardgas als brandstofsoort wordt gehanteerd.

11. Het zesde, zevende en negende lid vervallen onder vernummering van het tiende tot en met veertiende lid tot zesde tot en met tiende lid.

12. Na het tiende lid (nieuw) wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 11. Na de eerste wijziging van de CO2-uitstootgrenzen of percentages in het tweede lid na de datum van eerste toelating van de auto, is voor een periode van 60 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van eerste toelating, de verlaging, bedoeld in het tweede lid, van toepassing overeenkomstig de bepalingen die gelden direct voorafgaand aan die wijziging.

13. Het vijftiende tot en met het negentiende lid vervallen onder vernummering van het twintigste lid tot twaalfde lid.

B

Artikel 10a.4 komt te luiden:

Artikel 10a.4 Overgangsbepaling bij artikel 3.20 in verband met de wijziging van artikel 3.20 per 1 juli 2006 en per 1 januari 2017 en van de Wegenverkeerswet 1994 per 1 januari 2014

 • 1. In afwijking van artikel 3.20, eerste lid, eerste volzin, aanhef en onderdeel a, wordt voor een auto met een datum van eerste toelating van uiterlijk 31 december 2016 als onttrekking als bedoeld in artikel 3.20, eerste lid, eerste volzin, onderdeel a, op jaarbasis ten minste 25% van de waarde van de auto in aanmerking genomen.

 • 2. In afwijking van artikel 3.20, elfde lid, wordt de onttrekking, bedoeld in artikel 3.20, eerste lid, eerste volzin, voor een auto met een datum van eerste toelating van uiterlijk 31 december 2016 voor een periode van 60 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister op jaarbasis verlaagd overeenkomstig de bepalingen die golden op de datum van de eerste tenaamstelling in het kentekenregister.

 • 3. In afwijking van het tweede lid en artikel 3.20, elfde lid, blijft artikel 3.20, vijftiende lid, aanhef en onderdelen b, c en d, en zestiende lid, zoals dat luidde op 31 december 2016, van toepassing tot en met 31 december 2018. De eerste volzin is niet van toepassing met betrekking tot auto’s als bedoeld in artikel 3.20, zeventiende, achttiende en negentiende lid, zoals dat luidde op 31 december 2016.

 • 4. Met betrekking tot auto’s waarvan het kenteken vóór 1 januari 2014 op naam is gesteld, wordt, waar in het tweede lid wordt gesproken over de eerste tenaamstelling van de auto in het kentekenregister, uitgegaan van de eerste tenaamstelling van het kenteken van de auto in het kentekenregister.

 • 5. Voor auto’s waarvoor het kenteken is opgegeven vóór 1 juli 2006 en die niet meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen, wordt de waarde van de auto, in afwijking van artikel 3.20, vijfde lid, onderdeel b, gesteld op de catalogusprijs met inbegrip van de omzetbelasting en de belasting van personenauto’s en motorrijwielen.

C

Artikel 10a.14 vervalt.

D

Aan artikel 10b.1 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Artikel 3.20, tweede lid, vervalt met ingang van 1 januari 2021.

ARTIKEL II

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2018 als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.20, tweede lid, onderdeel b, wordt «5%» vervangen door: 3%.

B

In artikel 10b.1 wordt het vierde lid vernummerd tot derde lid.

ARTIKEL III

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2019 als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3.20, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. De onttrekking, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, wordt op jaarbasis verlaagd met 18% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is, met dien verstande dat het bedrag van de verlaging ten hoogste € 9.000 bedraagt indien de auto niet wordt aangedreven door een motor die kan worden gevoed met waterstof.

B

Artikel 10a.4, derde lid, vervalt onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid.

ARTIKEL IV

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 13bis wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, eerste volzin, aanhef, wordt «privé-doeleinden» vervangen door: privédoeleinden.

2. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «25%» vervangen door: 22%.

3. In het eerste lid, tweede volzin, wordt «privé-doeleinden» telkens vervangen door: privédoeleinden.

4. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «21%» vervangen door: 18%.

5. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «10%» vervangen door «5%». Voorts wordt «, en» vervangen door een punt.

6. Het tweede lid, onderdeel c, vervalt.

7. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt woon-werkverkeer geacht niet voor privédoeleinden plaats te vinden. Indien uit een rittenregistratie of anderszins blijkt dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt, wordt het voordeel gesteld op nihil. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld waaraan een rittenregistratie moet voldoen. Tevens kunnen regels worden gesteld over het anderszins laten blijken dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt.

8. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het achtste lid tot vierde lid.

9. Het vijfde lid komt te luiden:

 • 5. Voor de toepassing van dit artikel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a. auto:

  personenauto of bestelauto als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, met uitzondering van een bestelauto die door aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt blijkt te zijn voor vervoer van goederen en met uitzondering van een bestelauto die buiten de werktijd niet gebruikt kan worden of een bestelauto waarvoor een verbod op privégebruik geldt, waarbij van een dergelijk verbod op privégebruik sprake is indien:

  • 1°. het verbod schriftelijk is vastgelegd;

  • 2°. de inhoudingsplichtige de vastlegging van het verbod bij de loonadministratie bewaart;

  • 3°. de inhoudingsplichtige voldoende toezicht houdt op de naleving van het verbod, en

  • 4°. de inhoudingsplichtige een passende sanctie oplegt indien het verbod wordt overtreden;

  b. waarde van de auto:

  catalogusprijs in de zin van artikel 9 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 vermeerderd met de belasting van personenauto’s en motorrijwielen ingevolge de artikelen 9 tot en met 9c van die wet, met dien verstande dat de waarde van een auto die meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen, wordt gesteld op de waarde in het economische verkeer;

  c. CO2-uitstoot van een auto:

  CO2-uitstoot gemeten overeenkomstig bijlage XII bij Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie van 18 juli 2008 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PbEU 2008, L 199), met dien verstande dat indien de meting mede met LPG of aardgas als brandstof is uitgevoerd, de CO2-uitstoot van de auto met LPG of aardgas als brandstofsoort wordt gehanteerd.

10. Het zesde, zevende en negende lid vervallen onder vernummering van het tiende tot en met eenentwintigste lid tot zesde tot en met zeventiende lid.

11. In het elfde lid (nieuw) wordt «elfde lid» vervangen door: zevende lid.

12. Het achttiende lid komt te luiden:

 • 18. Na de eerste wijziging van de CO2-uitstootgrenzen of percentages in het tweede lid na de datum van eerste toelating van de auto, is voor een periode van 60 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van eerste toelating, de verlaging, bedoeld in het tweede lid, van toepassing overeenkomstig de bepalingen die gelden direct voorafgaand aan die wijziging.

13. Het tweeëntwintigste tot en met het zesentwintigste lid vervallen onder vernummering van het zevenentwintigste lid tot negentiende lid.

B

Na artikel 35n wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK VIIB HORIZONBEPALING

Artikel 35o

Artikel 13bis, tweede lid, vervalt met ingang van 1 januari 2021.

A

Artikel 36c komt te luiden:

Artikel 36c

 • 1. In afwijking van artikel 13bis, eerste lid, eerste volzin, aanhef en onderdeel a, wordt voor een auto met een datum van eerste toelating van uiterlijk 31 december 2016 als voordeel als bedoeld in artikel 13bis, eerste lid, eerste volzin, onderdeel a, op kalenderjaarbasis ten minste 25% van de waarde van de auto in aanmerking genomen.

 • 2. In afwijking van artikel 13bis, achttiende lid, wordt het voordeel, bedoeld in artikel 13bis, eerste lid, eerste volzin, voor een auto met een datum van eerste toelating van uiterlijk 31 december 2016 voor een periode van 60 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister, op kalenderjaarbasis verlaagd overeenkomstig de bepalingen die golden op de datum van de eerste tenaamstelling in het kentekenregister.

 • 3. In afwijking van het tweede lid en artikel 13bis, achttiende lid, blijft artikel 13bis, tweeëntwintigste lid, aanhef en onderdelen b, c en d, en drieëntwintigste lid, zoals dat luidde op 31 december 2016, van toepassing tot en met 31 december 2018. De eerste volzin is niet van toepassing met betrekking tot auto’s als bedoeld in artikel 13bis, vierentwintigste, vijfentwintigste en zesentwintigste lid, zoals dat luidde op 31 december 2016.

 • 4. Met betrekking tot auto’s waarvan het kenteken vóór 1 januari 2014 op naam is gesteld, wordt, waar in het tweede lid wordt gesproken over de eerste tenaamstelling van de auto in het kentekenregister, uitgegaan van de eerste tenaamstelling van het kenteken van de auto in het kentekenregister.

 • 5. Voor auto’s waarvoor het kenteken is opgegeven vóór 1 juli 2006 en die niet meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen, wordt de waarde van de auto, in afwijking van artikel 13bis, vijfde lid, onderdeel b, gesteld op de catalogusprijs met inbegrip van de omzetbelasting en de belasting van personenauto’s en motorrijwielen.

B

Artikel 39h vervalt.

ARTIKEL V

In de Wet op de loonbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 2018 in artikel 13bis, tweede lid, onderdeel b, «5%» vervangen door: 3%.

ARTIKEL VI

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 2019 als volgt gewijzigd:

A

Artikel 13bis, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Het voordeel, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, wordt op kalenderjaarbasis verlaagd met 18% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is, met dien verstande dat het bedrag van de verlaging ten hoogste € 9.000 bedraagt indien de auto niet wordt aangedreven door een motor die kan worden gevoed met waterstof.

B

Artikel 36c, derde lid, vervalt onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot derde en vierde lid.

ARTIKEL VII

De Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, vijfde lid, wordt «eerste lid» vervangen door: eerste of tweede lid.

B

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De belasting voor een personenauto wordt bepaald aan de hand van de volgende tabel.

  Bij een CO2-uitstoot van meer dan

  maar niet meer dan

  bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat

  I

  II

  III

  IV

  0 gram/km

  76

  € 350

  € 2

  76 gram/km

  102

  € 502

  € 66

  102 gram/km

  150

  € 2.218

  € 145

  150 gram/km

  168

  € 9.178

  € 238

  168 gram/km

  € 13.462

  € 476

  Het bedrag van de belasting op grond van de tabel wordt in geval van een personenauto die wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking vermeerderd met een bedrag van € 86,00 per gram/km CO2-uitstoot boven de 65 gram/km CO2-uitstoot.

2. Onder vernummering van het tweede tot en met twaalfde lid tot derde tot en met dertiende lid wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. In afwijking van het eerste lid wordt de belasting voor een personenauto met ten minste twee verschillende energie-omzetters en ten minste twee verschillende energie-opslagsystemen aan boord ten behoeve van de mechanische aandrijving van de auto, waarbij in ieder geval energie wordt geput uit een opslagvoorziening voor elektrische energie of -kracht, een voorziening die ook door middel van een externe bron oplaadbaar is, bepaald aan de hand van de volgende tabel.

  Bij een CO2-uitstoot van meer dan

  maar niet meer dan

  bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat

  I

  II

  III

  IV

  0 gram/km

  30

  € 0

  € 20

  30 gram/km

  50

  € 600

  € 90

  50 gram/km

  € 2.400

  € 300

  Het bedrag van de belasting op grond van de tabel wordt in geval van een personenauto die mede wordt aangedreven door een motor met een compressieontsteking vermeerderd met een bedrag van € 86,00 per gram/km CO2-uitstoot boven de 65 gram/km CO2-uitstoot.

C

In artikel 9c wordt «artikel 9, eerste en tweede lid» vervangen door «artikel 9, eerste tot en met het derde lid». Voorts wordt «2018» vervangen door: 2021.

D

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 9, eerste en tweede lid» vervangen door: artikel 9, eerste tot en met het derde lid.

2. In het tweede, zevende en achtste lid wordt «artikel 9, vierde lid» vervangen door: artikel 9, vijfde lid.

E

Artikel 16b wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn van overeenkomstige toepassing op het eerste bedrag, genoemd in artikel 9, eerste en tweede lid, in de derde kolom van de tabel, op de bedragen, genoemd in artikel 9, eerste en tweede lid, in de vierde kolom van de tabel en op het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, laatste volzin, en tweede lid, laatste volzin.

2. In het tweede lid wordt «artikel 9, eerste lid» vervangen door: artikel 9, eerste en tweede lid.

ARTIKEL VIII

In het bij ARTIKEL VII gewijzigde artikel 9, eerste en tweede lid, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 worden het eerste bedrag, genoemd in de derde kolom van de tabel, de bedragen, genoemd in de vierde kolom van de tabel, en het bedrag, genoemd in de laatste volzin, bij het begin van het kalenderjaar 2017 vervangen door andere. De artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de bij het begin van het kalenderjaar 2016 gebruikte tabelcorrectiefactor wordt toegepast. Vervolgens worden de overige bedragen, genoemd in artikel 9, eerste en tweede lid, in de derde kolom van de tabel, van eerstgenoemde wet dienovereenkomstig aangepast.

ARTIKEL IX

De overeenkomstig ARTIKEL VIII gewijzigde bedragen, genoemd in artikel 9, eerste en tweede lid, in de vierde kolom van de tabel, en het bedrag, genoemd in artikel 9, eerste lid, laatste volzin, en tweede lid, laatste volzin, van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992, worden bij ministeriële regeling verlaagd met 0,79 percent. Vervolgens worden de bedragen, genoemd in artikel 9, eerste en tweede lid, in de derde kolom van de tabel, echter met uitzondering van het eerstgenoemde bedrag, van die wet, dienovereenkomstig aangepast.

ARTIKEL X

 • 1. ARTIKEL VIII vindt toepassing voordat artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 bij het begin van het kalenderjaar 2017 wordt toegepast.

 • 2. ARTIKEL IX vindt eerst toepassing nadat artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 bij het begin van het kalenderjaar 2017 is toegepast.

ARTIKEL XI

In de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 wordt met ingang van 1 januari 2018 artikel 9 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komen de eerste en tweede kolom van de tabel, te luiden:

Bij een CO2-uitstoot van meer dan

maar niet meer dan

I

II

0 gram/km

73

73 gram/km

98

98 gram/km

144

144 gram/km

162

162 gram/km

2. In het eerste lid, laatste volzin, en tweede lid, laatste volzin, wordt «65» vervangen door: 63.

ARTIKEL XII

In de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 worden in artikel 9, eerste en tweede lid, de bedragen, genoemd in de vierde kolom van de tabel, en het bedrag, genoemd in de laatste volzin, bij het begin van het kalenderjaar 2018 bij ministeriële regeling verlaagd met 3,63 percent. Vervolgens worden de bedragen, genoemd in de derde kolom van de tabel, echter met uitzondering van het eerstgenoemde bedrag, dienovereenkomstig aangepast.

ARTIKEL XIII

ARTIKEL XII vindt eerst toepassing nadat artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 bij het begin van het kalenderjaar 2018 is toegepast.

ARTIKEL XIV

In de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 wordt met ingang van 1 januari 2019 artikel 9 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komen de eerste en tweede kolom van de tabel te luiden:

Bij een CO2-uitstoot van meer dan

maar niet meer dan

I

II

0 gram/km

71

71 gram/km

95

95 gram/km

139

139 gram/km

156

156 gram/km

2. In het tweede lid komt de tabel te luiden:

Bij een CO2-uitstoot van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat

I

II

III

IV

0 gram/km

30

€ 0

€ 30

30 gram/km

50

€ 900

€ 125

50 gram/km

€ 3.400

€ 300

3. In het eerste lid, laatste volzin, en tweede lid, laatste volzin, wordt «63» vervangen door: 61.

ARTIKEL XV

In ARTIKEL XIV, tweede lid, worden de bedragen, genoemd in de vierde kolom van die tabel, bij het begin van het kalenderjaar 2017 vervangen door andere. De artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de bij het begin van het kalenderjaar 2016 gebruikte tabelcorrectiefactor wordt toegepast. Vervolgens worden het tweede en derde bedrag, genoemd in de derde kolom van die tabel, dienovereenkomstig aangepast.

ARTIKEL XVI

Na toepassing van ARTIKEL XV, worden in ARTIKEL XIV, tweede lid, de bedragen, genoemd in de vierde kolom van die tabel, bij het begin van het kalenderjaar 2017 vervangen door andere. De artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de bij het begin van het kalenderjaar 2017 gebruikte tabelcorrectiefactor wordt toegepast. Vervolgens worden het tweede en derde bedrag, genoemd in de derde kolom van die tabel, dienovereenkomstig aangepast.

ARTIKEL XVII

Na toepassing van ARTIKEL XVI worden in ARTIKEL XIV, tweede lid, de bedragen, genoemd in de vierde kolom van de tabel, bij het begin van het kalenderjaar 2017 bij ministeriële regeling verlaagd met 0,79 percent. Vervolgens worden het tweede en derde bedrag, genoemd in de derde kolom, dienovereenkomstig aangepast.

ARTIKEL XVIII

In ARTIKEL XIV, tweede lid, worden de bedragen, genoemd in de vierde kolom van die tabel, bij het begin van het kalenderjaar 2018 vervangen door andere. De artikelen 10.1 en 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de bij het begin van het kalenderjaar 2018 gebruikte tabelcorrectiefactor wordt toegepast. Vervolgens worden het tweede en derde bedrag, genoemd in de derde kolom van die tabel, dienovereenkomstig aangepast.

ARTIKEL XIX

Na toepassing van ARTIKEL XVIII worden in ARTIKEL XIV, tweede lid, de bedragen, genoemd in de vierde kolom van de tabel, bij het begin van het kalenderjaar 2018 bij ministeriële regeling verlaagd met 3,63 percent. Vervolgens worden het tweede en derde bedrag, genoemd in de derde kolom van die tabel, dienovereenkomstig aangepast.

ARTIKEL XX

In de Wet op de belasting van personenauto’s 1992 worden met ingang van 1 januari 2019 in artikel 9 de bedragen, genoemd het eerste lid, in de vierde kolom van de tabel, de bedragen, genoemd in het tweede lid, in de vierde kolom van de tabel, en het bedrag, genoemd in het eerste lid, laatste volzin, en tweede lid, laatste volzin, bij ministeriële regeling verlaagd met 6,03 percent. Vervolgens worden de bedragen, genoemd in artikel 9, eerste en tweede lid, in de derde kolom van de tabel, echter met uitzondering van het eerste bedrag, van die wet, dienovereenkomstig aangepast.

ARTIKEL XXI

 • 1. De ARTIKELEN XV tot en met XIX vinden toepassing voordat ARTIKEL XIV toepassing vindt.

 • 2. ARTIKEL XIV vindt toepassing voordat artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 bij het begin van het kalenderjaar 2019 wordt toegepast.

 • 3. ARTIKEL XX vindt eerst toepassing nadat artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 bij het begin van het kalenderjaar 2019 is toegepast.

ARTIKEL XXII

In de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 wordt met ingang van 1 januari 2020 artikel 9 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komen de eerste en tweede kolom van de tabel te luiden:

Bij een CO2-uitstoot van meer dan

maar niet meer dan

I

II

0 gram/km

68

68 gram/km

91

91 gram/km

133

133 gram/km

150

150 gram/km

2. In het eerste lid, laatste volzin, en tweede lid, laatste volzin, wordt «61» vervangen door: 59.

ARTIKEL XXIII

In de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 worden in artikel 9, eerste en tweede lid, de bedragen, genoemd in de vierde kolom van de tabel, en het bedrag, genoemd in de laatste volzin, bij het begin van het kalenderjaar 2020 bij ministeriële regeling verlaagd met 2,30 percent. Vervolgens worden de bedragen, genoemd in het eerste en tweede lid, in de derde kolom, echter met uitzondering van het eerstgenoemde bedrag, dienovereenkomstig aangepast.

ARTIKEL XXIV

ARTIKEL XXIII vindt eerst toepassing nadat artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 bij het begin van het kalenderjaar 2020 is toegepast.

ARTIKEL XXV

De Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 22, derde lid, vervalt.

B

In artikel 23, eerste lid, worden de bedragen, genoemd in de tweede en derde kolom van de tabel, verlaagd met 2 percent.

C

In artikel 23, tweede lid, laatste volzin, vervalt: als bedoeld in artikel 22, derde lid,.

D

In artikel 23b, tweede lid, wordt «Artikel 9, tiende lid» vervangen door: Artikel 9, elfde lid.

E

Na artikel 24 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 24aa

In afwijking van artikel 24 wordt voor een bestelauto die is ingericht en bestemd om mede te worden aangedreven door een elektromotor, mits de aandrijving door de elektromotor zodanig is dat de elektrische energie voor een actieradius van ten minste 24 km aaneengesloten stadsverkeer uitsluitend door een batterij of door een brandstofcel kan worden geleverd, of mits het piekvermogen van de voor de aandrijving bestemde elektromotor ten minste 15 percent van het maximum vermogen van de verbrandingsmotor bedraagt, onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden, de eigen massa van het motorrijtuig verminderd met 125 kg.

ARTIKEL XXVI

ARTIKEL XXV, onderdeel B, vindt eerst toepassing nadat artikel 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 bij het begin van het kalenderjaar 2017 is toegepast.

ARTIKEL XXVII

De Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt met ingang van 1 januari 2019 als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 23 worden drie leden toegevoegd, luidende:

 • 4. Het bedrag van de belasting, berekend overeenkomstig het eerste en tweede lid, wordt voor een personenauto:

  • a. met aandrijving door een kracht die wordt ontleend aan dieselolie of een product dat ingevolge artikel 28 van de Wet op de accijns gelijkwaardig is aan gasolie of een combinatie van deze brandstoffen; en

  • b. waarvan de datum eerste toelating, genoemd in het kentekenregister, is gelegen voor 1 september 2009, verhoogd met een fijnstoftoeslag van 19 percent van dat bedrag indien de fijnstofuitstoot meer bedraagt dan 5 milligram per kilometer, zijnde de Euro 5-emissiegrenswaarde, bedoeld in bijlage I, tabel 1, van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PbEU 2007, L 171).

 • 5. Wanneer de fijnstofuitstoot, bedoeld in het vierde lid, niet is geregistreerd in het kentekenregister en de datum eerste toelating, genoemd in het kentekenregister, is gelegen voor 1 september 2009, wordt de betreffende personenauto, behoudens tegenbewijs, voor de toepassing van dat lid geacht een fijnstofuitstoot te hebben van meer dan 5 milligram per kilometer.

 • 6. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van het vijfde lid.

B

In artikel 23b, eerste lid, onderdeel b, wordt «de helft» vervangen door: driekwart.

C

Artikel 24 komt te luiden:

Artikel 24

 • 1. Artikel 23, eerste tot en met derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Het bedrag van de belasting wordt voor een bestelauto:

  • a. met aandrijving door een kracht die wordt ontleend aan dieselolie of een product dat ingevolge artikel 28 van de Wet op de accijns gelijkwaardig is aan gasolie of een combinatie van deze brandstoffen; en

  • b. waarvan de datum eerste toelating, genoemd in het kentekenregister, bij de aanvang van het tijdvak 12 jaar of langer geleden gelegen is, verhoogd met een fijnstoftoeslag van 15 percent van dat bedrag indien de fijnstofuitstoot meer bedraagt dan 5 milligram per kilometer, zijnde de Euro 5-grenswaarde, bedoeld in bijlage I, tabel 1, van Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PbEU 2007, L 171).

 • 3. Wanneer de fijnstofuitstoot, bedoeld in het tweede lid, niet is geregistreerd in het kentekenregister en de datum eerste toelating, genoemd in het kentekenregister, is gelegen voor 1 september 2009 en die datum bij de aanvang van het tijdvak 12 jaar of langer geleden gelegen is, wordt de betreffende bestelauto, behoudens tegenbewijs, geacht een fijnstofuitstoot van meer dan 5 milligram per kilometer te hebben.

 • 4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van het derde lid.

D

In artikel 24aa wordt «artikel 24» vervangen door: artikel 24, eerste lid,.

E

In artikel 24a, eerste lid, wordt «Voor een bestelauto» vervangen door «In afwijking van het bij artikel 24, eerste lid, van overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 23, eerste lid, bedraagt onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden en beperkingen de belasting voor een bestelauto». Voorts wordt «bedraagt, onder bij algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden en beperkingen, de belasting op verzoek» vervangen door: op verzoek.

F

In artikel 24b, eerste lid, wordt «artikel 24» vervangen door: het bij artikel 24, eerste lid, van overeenkomstige toepassing verklaarde artikel 23, eerste lid,.

ARTIKEL XXVIII

De Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt met ingang van 1 januari 2021 als volgt gewijzigd:

A

In artikel 23, tweede lid, aanhef, wordt «benzine» vervangen door: benzine, elektriciteit, waterstof.

B

Artikelen 23b, 24aa en 31 vervallen.

ARTIKEL XXIX

In de Provinciewet wordt met ingang van 1 januari 2019 in artikel 222, derde lid, onderdeel da, «gedeeld door twee» vervangen door: gedeeld door vier en vermenigvuldigd met drie.

ARTIKEL XXX

In de Provinciewet vervallen met ingang van 1 januari 2021 in artikel 222, derde lid, onder verlettering van de onderdelen e en f tot d en e, de onderdelen d en da.

ARTIKEL XXXI

Onder toepassing van artikel 12 van de Wet raadgevend referendum treedt deze wet in werking met ingang van 1 januari 2017.

ARTIKEL XXXII

Deze wet wordt aangehaald als: Wet uitwerking Autobrief II.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Financiën,