Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634391 nr. 17

34 391 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN GROOT

Ontvangen 5 april 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 5 komt te luiden:

5. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. De onttrekking, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, wordt op jaarbasis verlaagd met 18% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is.

2. De onderdelen 6 en 7 vervallen.

3. In onderdeel 12 wordt «CO2-uitstootgrenzen of percentages» vervangen door: CO2-uitstootgrens of percentage.

II

Artikel II, onderdeel A, vervalt.

III

Artikel IV, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 4 komt te luiden:

4. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Het voordeel, bedoeld in het eerste lid, eerste volzin, wordt op kalenderjaarbasis verlaagd met 18% van de waarde van de auto indien de CO2-uitstoot 0 gram per kilometer is.

2. De onderdelen 5 en 6 vervallen.

3. In onderdeel 12 wordt «CO2-uitstootgrenzen of percentages» vervangen door: CO2-uitstootgrens of percentage.

IV

Artikel V vervalt.

V

Artikel XXVII, onderdeel B, vervalt.

Toelichting

Op grond van dit amendement vervalt de in het wetsvoorstel voor auto’s met een CO2-uitstoot van hoger dan 0 gram per kilometer, maar niet hoger dan 50 gram per kilometer (PHEV’s) opgenomen milieugerelateerde korting op het algemene bijtellingspercentage van 5%-punt in 2017 en 3%-punt in 2018.

Dit amendement bewerkstelligt daarmee dat met ingang van 2017 alleen nog een milieugerelateerde korting van toepassing is voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer en voor auto’s van vóór 2017 waarvoor op grond van het overgangsrecht nog een milieugerelateerde korting op het algemene bijtellingsprecentage van toepassing is. De budgettaire opbrengst van het laten vervallen van de milieugerelateerde korting voor PHEV’s met ingang van 2017 dient als dekking voor het verlagen van het tarief in de motorrijtuigenbelasting voor PHEV’s voor de jaren 2019 en 2020. Dit amendement regelt daarom eveneens dat voor PHEV’s de motorrijtuigenbelasting voor de jaren 2019 en 2020 de helft van het reguliere tarief blijft bedragen in plaats van dat dit tarief wordt verhoogd naar een driekwarttarief.

De komende jaren komen er veel plug-in hybride auto’s uit de lease. Als particulieren de zekerheid hebben dat het halftarief in de MRB de komende vier jaar in stand blijft, wordt het voor hen interessanter om over te gaan tot aanschaf van een (tweedehands) plug-in hybride auto. Ook blijft het hierdoor voor hen aantrekkelijk in een plug-in hybride auto te blijven rijden als zij er al een aangeschaft hebben.

Schouten Groot