34 389 Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 25 mei 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel I, onderdeel D, komt te luiden:

D

Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

1. Er kunnen staatsraden in buitengewone dienst worden benoemd.

2. Een staatsraad in buitengewone dienst neemt slechts deel aan de werkzaamheden van de afdeling van de Raad waarvan hij deel uitmaakt, voor zover hij daartoe door de voorzitter van die afdeling is opgeroepen.

3. De artikelen 2, eerste lid, derde volzin, vierde en vijfde lid, 3, eerste en vijfde lid, 4, 5, eerste lid, aanhef en onder d, en vijfde lid, 6, 8, tweede tot en met vijfde lid, en 9 zijn van overeenkomstige toepassing.

B

In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

Artikel 24 komt te luiden:

Artikel 24

De Afdeling advisering beraadslaagt met Onze Minister, wie het aangaat, onderscheidenlijk een van beide Kamers der Staten-Generaal indien de Afdeling advisering, de Minister of de betrokken Kamer zulks mocht verlangen.

C

In artikel XXX wordt «artikel XXXIII» vervangen door: artikel XXVIII.

Toelichting

Onderdeel A

Artikel 10, tweede lid, van de Wet op de Raad van State bepaalt dat een staatsraad in buitengewone dienst slechts deelneemt aan de werkzaamheden van de Raad of van een van zijn afdelingen, voorzover hij daartoe door de vice-president is opgeroepen. In het licht van de in het wetsvoorstel voorgestelde maatregelen met betrekking tot het scheiden van de adviserende en de rechtsprekende taken van de Raad van State acht het kabinet het passend dat de voorzitter van de afdeling waarvan de staatsraad in buitengewone dienst deel uitmaakt, bepaalt in welke gevallen hij wordt opgeroepen om deel te nemen aan de werkzaamheden van die afdeling. Het nieuwe tweede lid van artikel 10 strekt hiertoe. Daarin komt nu ook tot uitdrukking dat een staatsraad in buitengewone dienst slechts werkzaamheden zal verrichten voor de afdeling waarvan hij deel uitmaakt en niet tevens voor de grondwettelijke Raad van State.

Onderdeel B

Artikel 24 van de Wet op de Raad van State bepaalt dat de Afdeling advisering beraadslaagt met Onze Minister, wie het aangaat, indien de Afdeling advisering of de Minister zulks mocht verlangen. Aangezien de Tweede Kamer zelf advies vraagt over initiatiefwetsvoorstellen en de beide Kamers bovendien de Afdeling advisering om voorlichting kunnen vragen, is er volgens het kabinet aanleiding de reikwijdte van artikel 24 van de Wet op de Raad van State te verbreden.

Onderdeel C

Deze wijziging betreft het herstel van een omissie.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Naar boven