34 389 Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 24 oktober 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt «overheveling van de rechtsmacht van de Centrale Raad van Beroep naar de gewone rechterlijke macht en de rechtsmacht van het College van Beroep voor het bedrijfsleven naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State» vervangen door: overheveling van de rechtsmacht van de Centrale Raad van Beroep en van het College van Beroep voor het bedrijfsleven naar de gewone rechterlijke macht.

II

Artikel IV, onderdeel I, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 2 komt te luiden:

  • 2. In artikel 2 wordt in de zinsnede met betrekking tot de Zorgverzekeringswet in onderdeel c «College zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut Nederland.

2. Na onderdeel 5 worden drie onderdelen ingevoegd, luidende:

5a. In hoofdstuk 2 wordt na artikel 5 een artikel ingevoegd, waarvan het opschrift en de eerste volzin luiden:

Artikel 5a Beroep bij het gerechtshof Den Haag

Tegen een besluit, genomen op grond van een in dit artikel genoemd voorschrift of anderszins in dit artikel omschreven, kan beroep worden ingesteld bij het gerechtshof Den Haag.

5b. In artikel 5a (nieuw) worden na de eerste volzin ingevoegd de in artikel 4 (oud) opgenomen zinsneden vanaf «Een besluit van de Sociaal-Economische Raad», met dien verstande dat aan de zinsnede met betrekking tot de Wet wegvervoer goederen wordt toegevoegd: , met uitzondering van een beschikking van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie inhoudende het verlies van de betrouwbaarheid als bedoeld in artikel 2.8a, derde en vierde lid, indien de ingevolge artikel 2.8a, vijfde lid, vereiste toestemming van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu ontbreekt.

5c. In de alfabetische rangschikking van artikel 5a (nieuw) wordt ingevoegd:

Beroepsverordening voor het wegvervoer, bedoeld in artikel 1 van de Wet wegvervoer goederen

Marktverordening voor het wegvervoer, bedoeld in artikel 1 van de Wet wegvervoer goederen

3. Na onderdeel 9 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

9a. In het opschrift en in de eerste volzin van artikel 11 wordt «het College van Beroep voor het bedrijfsleven» vervangen door: het gerechtshof Den Haag.

4. Onderdeel 10 komt te luiden:

10. Artikel 12 vervalt.

III

In artikel IX wordt «de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State» vervangen door: het gerechtshof Den Haag.

IV

Artikel X wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1 wordt «de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State» vervangen door: het gerechtshof Den Haag.

2. In onderdeel 2 wordt «De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State» vervangen door «het gerechtshof Den Haag» en «de Afdeling» door: dat gerechtshof.

3. In onderdeel 3 wordt «de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State» vervangen door: het gerechtshof Den Haag.

V

In artikel XII wordt «artikel 2» vervangen door «artikel 5a» en wordt «de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State» vervangen door: het gerechtshof Den Haag.

VI

In artikel XV wordt «de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State» vervangen door: het gerechtshof Den Haag.

VII

In artikel XVI, onderdeel A, komt onderdeel e te luiden:

e. het gerechtshof:

het gerechtshof Den Haag;.

VIII

In artikel XVI, onderdeel B, wordt «de Afdeling» vervangen door: het gerechtshof.

IX

In artikel XVI, onderdeel C, wordt «De Afdeling» vervangen door: Het gerechtshof.

X

In artikel XVI vervalt onderdeel D.

XI

In artikel XVI vervalt onderdeel E.

XII

In artikel XVII, onderdeel A, wordt «de Afdeling: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;» vervangen door: het gerechtshof: het gerechtshof Den Haag;.

XIII

In artikel XVII, onderdeel B, wordt «de Afdeling» vervangen door: het gerechtshof.

XIV

In artikel XVII, onderdeel C, wordt «De Afdeling» vervangen door: Het gerechtshof.

XV

In artikel XVII vervalt onderdeel D.

XVI

In artikel XVII vervalt onderdeel E.

XVII

In artikel XVIII, onderdeel A, wordt na «55a, derde lid,» ingevoegd «55c, tweede lid,» en wordt «de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State» vervangen door: het gerechtshof Den Haag.

XVIII

In artikel XVIII, onderdeel B, wordt «De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State» vervangen door: Het gerechtshof Den Haag.

XIX

In artikel XVIII, onderdeel C, wordt «de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State» vervangen door: de president van het gerechtshof Den Haag.

XX

In artikel XIX, onderdeel A, komt onderdeel l te luiden:

l. het gerechtshof:

het gerechtshof Den Haag.

XXI

In artikel XIX, onderdeel B, wordt «de Afdeling» vervangen door: het gerechtshof.

XXII

In artikel XIX, onderdeel C, wordt onderdeel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «worden twee onderdelen» vervangen: wordt een onderdeel.

2. Onderdeel c komt te luiden:

  • c. onder «het College» telkens moet worden verstaan: het gerechtshof Den Haag.

3. Onderdeel d vervalt.

XXIII

In artikel XXIX, eerste en derde lid, wordt «de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State» vervangen door: het gerechtshof Den Haag.

XXIV

In artikel XXXI wordt «de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State» vervangen door: het gerechtshof Den Haag.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de zaken van het op te heffen College van Beroep voor het bedrijfsleven niet bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) onder te brengen, maar te concentreren bij het gerechtshof Den Haag en daarmee onder te brengen bij de rechterlijke macht. Automatisch komt hierdoor ook beroep in cassatie open te staan bij de Hoge Raad tegen alle uitspraken van het gerechtshof Den Haag in deze zaken (zie het reeds in het wetsvoorstel opgenomen artikel 8:118a van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)).

Verschillende betrokken rechterlijke instanties hebben zich uitgesproken tegen de samenvoeging van het CBb en de ABRvS. Onder andere de Raad voor de rechtspraak heeft aangegeven dat het onder meer voor de slagvaardigheid van het openbaar bestuur, de ontwikkeling van het bestuursrecht, de kwaliteit van de bestuursrechtspraak en vanwege de verwevenheid van recht, beleid en feiten in het bestuursrecht de voorkeur heeft om de bestuursrechtspraak op het niveau van de hoogste feitelijke instantie zoveel mogelijk te concentreren. Indieners komen hieraan met dit amendement zoveel mogelijk tegemoet door te regelen dat het CBb, net als de Centrale Raad van Beroep (CRvB), wordt ondergebracht bij de rechterlijke macht. Door de concentratie bij één gerechtshof zal de zeer gespecialiseerde kennis van het CBb niet uit de reguliere rechtspraak verdwijnen.

Een andere reden waarom het onderbrengen van het CBb onder de rechterlijke macht de voorkeur heeft is om alle mogelijke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. De bestuursrechter wordt immers geconfronteerd met geschillen waarin een spanningsveld bestaat tussen de bevoegdheden en belangen van bestuursorganen als uitvoerende macht, de door de wetgever geformuleerde bepalingen en de rechten en belagen van burgers. Om die reden is het van groot belang de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de bestuursrechter institutioneel zichtbaar te doen zijn.

De deskundigheid en uitgebreide ervaring van het CBb en daarmee de kwaliteit van de geschilbeslechting blijft met dit amendement volledig behouden. Hiermee is de overgang van deskundigheid en uiteindelijk ook de rechtspositie van alle medewerkers van het CBb gewaarborgd, dit in tegenstelling tot wat het huidige wetsvoorstel 34 389 beoogt. Het CBb functioneert immers uitstekend en er zijn geen klachten. 91% van de rechtzoekenden was in 2014 tevreden over het CBb tegenover 84% van de rechtbanken en 79% van de gerechtshoven (bron: «Zorg over bestuursrechtspraak bedrijfsleven, Staatscourant, nummer 10, dinsdag 31 mei 2016).

Het amendement is gewijzigd in verband met het herstel van een technisch abuis in wijzigingsopdracht XVIII.

Van Nispen Swinkels Van Tongeren

Naar boven