34 389 Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN TAVERNE EN RECOURT

Ontvangen 6 oktober 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel G, vervalt.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe artikel 42, vierde lid, van de Wet op de Raad van State niet komt te vervallen. Dat artikellid luidt: «Een lid van de Afdeling bestuursrechtspraak dat betrokken is geweest bij de totstandkoming van een advies van de Raad, neemt geen deel aan de behandeling van een geschil over een rechtsvraag waarop dat advies betrekking had.» Ook na het afschaffen van de dubbelbenoemingen bij de Raad van State, kan het nog steeds voorkomen dat een lid van de Afdeling bestuursrechtspraak betrokken is geweest bij de totstandkoming van een eerder gegeven advies van de Afdeling advisering van de Raad van State. Dit lid van de Afdeling bestuursrechtspraak mag dan niet deelnemen aan de behandeling van een geschil over een rechtsvraag waarop dat advies betrekking had. Teneinde deze gevallen te voorkomen, achten de indieners het noodzakelijk dat het huidige vierde lid van artikel 42 niet komt te vervallen.

Taverne Recourt

Naar boven