Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2016-2017
Kamerstuk 34377 nr. D

Gepubliceerd op 26 mei 2017 10:20

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 377 Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

D NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Ontvangen 26 mei 2017

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren, samen met de leden van de SGP-fractie, dat de regering in de memorie van antwoord in het kader van de vraag over de inwerkingtreding van het wetsvoorstel wel is ingegaan op de verkiezingen in de herindelingsgemeenten in november 2017, maar niet op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Zij wijzen er in dat verband op dat veel politieke partijen zich reeds op de gemeenteraadsverkiezingen voorbereiden en stellen voor het wetsvoorstel, indien het wordt aangenomen, pas in werking te laten treden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Zij vragen de regering om een reactie op dit punt.

Ten behoeve van een goede voorbereiding op een verkiezing, acht de regering het van belang dat de op die verkiezingen betrekking hebbende regelgeving ruim voor de verkiezingsdatum en het daaraan voorafgaande verkiezingsproces bekend is voor politieke partijen. Met het oog daarop heeft zij in de memorie van antwoord, in reactie op de vragen van deze leden, geconcludeerd dat een inwerkingtreding voor de herindelingsverkiezingen op 22 november 2017 in elk geval niet haalbaar is. Die conclusie is evenwel niet getrokken ten aanzien van de komende gemeenteraadsverkiezingen. In het geval de plenaire behandeling van het wetsvoorstel voorafgaand aan het zomerreces wordt afgerond en aanvaard, is ruim vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 het wegvallen van de mogelijkheid tot het aangaan van lijstencombinaties bekend en kunnen politieke partijen daarop tijdig inspelen. In het geval van aanvaarding van het wetsvoorstel na het zomerreces, zal afhankelijk van het precieze moment in relatie tot het moment van de gemeenteraadsverkiezingen worden bezien of de wet nog voorafgaand aan die verkiezingen in werking kan treden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl