34 372 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III)

Nr. 20 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN

Ontvangen 13 december 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel G, worden aan artikel 126nba, negende lid, twee volzinnen toegevoegd, luidende: Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de soorten geautomatiseerde werken die op grond van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, al dan niet binnengedrongen mogen worden, waarbij in ieder geval wordt bepaald dat niet binnengedrongen mag worden in medische apparaten, voertuigen en geautomatiseerde werken behorende tot de vitale infrastructuur. De voordracht voor een krachtens de vorige volzin vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement de reikwijdte van het begrip geautomatiseerd werk te beperken.

Onder de definitie van een geautomatiseerd werk vallen alle apparaten die zijn aangesloten op het internet of internet netwerk, waaronder pacemakers, MRI-scanners, auto’s, teddyberen, tandenborstels, hartslagmeters en smart horloges. Dit is zeer gevaarlijk in een tijd waarin steeds meer apparaten aangesloten worden op het internet die gevoelige (medische) data opslaan of waarvan we afhankelijk zijn voor onze veiligheid. Het hacken in apparaten kan onvoorziene gevolgen hebben voor de werking van het apparaat. Dit kan gevaarlijke gevolgen hebben als de politie een auto of een medisch apparaat hackt.

De indiener beoogt de reikwijdte van het begrip geautomatiseerd werk te beperken door bij algemene maatregel van bestuur nadere regels op te stellen over de soorten geautomatiseerde werken die al dan niet binnengedrongen mogen worden, waarbij medische apparaten, voertuigen en apparaten die onderdeel zijn van de vitale infrastructuur, zoals waterzuivering, elektriciteitsvoorziening, dammen, sluizen waterkeringen worden uitgesloten. Dit amendement beoogt verder te zorgen voor een zware voorhang van het ontwerp van deze algemene maatregel van bestuur bij beide Kamers van de Staten-Generaal.

Verhoeven

Naar boven