34 361 EU-voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

Nr. 6 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR EUROPESE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 februari 2016

Op 11 november 2015 heeft het Europees parlement een EU-voorstel tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen gepubliceerd.

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft dit EU-voorstel getoetst op subsidiariteit. Door deze commissie is bijgaande conceptbrief opgesteld1.

Conform de procedureafspraak bij het Reglement van Orde leg ik namens de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken deze brief nu graag ter instemming aan de Kamer voor.

Voorgesteld wordt, deze brief aan het Europees parlement te sturen, en tevens aan de overige Europese instellingen en de Nederlandse regering.

De voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, Azmani


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven