Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634352 nr. 32

34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Nr. 32 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN NIJKERKEN-DE HAAN

Voorgesteld 7 juli 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voormalige leerlingen uit het praktijkonderwijs een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben en het van belang is die positie te verbeteren;

overwegende dat de kans dat de stage die leerlingen uit het praktijkonderwijs bij een werkgever lopen na het behalen van een diploma wordt omgezet in een baan fors wordt vergroot als een dergelijke baan meetelt als garantiebaan in het kader van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperken;

verzoekt de regering, het op zo kort mogelijke termijn mogelijk te maken dat leerlingen uit het praktijkonderwijs, net zoals dat eerder is gebeurd bij leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs, automatisch, dat wil zeggen zonder beoordeling, in het zogenaamde «doelgroepregister» worden opgenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Nijkerken-de Haan