34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Nr. 262 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR ARMOEDEBELEID, PARTICIPATIE EN PENSIOENEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2022

Uw Kamer heeft mij verzocht om vóór het commissiedebat Participatiewet van 14 december te reageren op de brief van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) van 18 november jl. over het effect op toeslagen door een samenloop van verschillende inkomensregelingen. Aanleiding hiervoor is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) waarbij de gemeente Arnhem een echtpaar bijstand moet verlenen ter compensatie van het niet-ontvangen van het maximale toeslagenbedrag1.

De problematiek waarover de CRvB uitspraak heeft gedaan en zoals door de LOSR wordt geschetst, is uw Kamer en ook het kabinet bekend. Het vorige kabinet berichtte uw Kamer in mei 2020 (Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 2819) dat een passende oplossing niet voorhanden is.

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 27 september 2022 raakt mij, omdat dit een vorm van niet-gebruik is die wordt veroorzaakt door goedbedoelde inkomensregelingen die elkaar doorkruisen. Door de complexiteit kunnen burgers niet altijd doorzien welk toeslagenrecht zij mislopen. Ik ga daarom met UWV en VNG in gesprek over een mogelijke oplossing voor deze problematiek.

De CRvB heeft naast de compensatie voor het gemiste toeslagenbedrag ook bepaald dat de gemeente Arnhem het bedrag van de eventuele brutering van de verhoging voor haar rekening moet nemen, zodat het toetsingsinkomen gelijk blijft. Deze richting wil ik samen met de Staatssecretaris voor Fiscaliteit en Belastingdienst onderzoeken op fiscale haalbaarheid en verder uitwerken. Op ambtelijk niveau vinden hierover gesprekken plaats tussen SZW en Financiën. Voor het zomerreces van 2023 zal ik uw Kamer hierover informeren.

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, C.J. Schouten


X Noot
1

ECLI:NL:CRVB:2022:1952.

Naar boven