Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202134352 nr. 201

34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Nr. 201 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 november 2020

Uw Kamer heeft mij verzocht om u nog voor de Begrotingsbehandeling SZW te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over het inventariseren van problemen bij jongeren door de lage uitkering en de zoektermijn (Kamerstuk 24 515, nr. 535).

Met de handreiking Maatwerk Participatiewet van Divosa zijn de mogelijkheden voor gemeenten en knelpunten geïnventariseerd bij het toepassen van maatwerk binnen de Participatiewet bij de jongerennorm, de vier weken zoektermijn en de kostendelersnorm. In de kabinetsreactie op het onderzoek van Significant APE en de handreiking van Divosa (Kamerstuk 34 352, nr. 199), waarin door mij aan deze motie van het lid Jasper van Dijk c.s. is gerefereerd, heb ik aangekondigd samen met de VNG en Divosa concrete standaarden voor gemeenten te ontwikkelen, zodat het toepassen van maatwerk voor de jongerennorm eenvoudiger wordt. De inzet van bijvoorbeeld een rekentool voor maatwerk met betrekking tot de aanvulling van de jongerennorm, kan voorkomen dat schulden oplopen of jongeren hun woning kwijtraken. Met de rekentool beoog ik dat gemeenten van elkaar leren welke kosten zij (bij benadering) hanteren die een jongere maakt. Dat geeft professionals bij gemeenten houvast om in een groot aantal vergelijkbare gevallen individueel maatwerk eenvoudiger toe te passen. Gemeenten kunnen in individuele situaties bijzondere bijstand verstrekken indien er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden waarbij het beschikbare inkomen ontoereikend is voor de noodzakelijke kosten van het bestaan.

Verder wordt met de invulling van de motie van het lid Smeulders (Kamerstuk 35 420, nr. 118) de ruimte die gemeenten tot 1 oktober 2020 geboden is om bij de vier weken zoekperiode maatwerk toe te passen, tot 1 juli 2021 verlengd. Daarnaast wordt de vier weken zoekperiode voor kwetsbare jongeren door het kabinet tot 1 juli 2021 categoriaal buiten werking gesteld.

Met bovenstaande maatregelen geef ik invulling aan de motie. Net als de indiener van de motie vind ik het belangrijk dat voor jongeren waarbij de jongerennorm niet toereikend is voor de noodzakelijke kosten van het bestaan individueel maatwerk geboden wordt.

Zowel met betrekking tot toegang tot de bijstand als met de hoogte daarvan. Het vervolg op het maatwerkproject van Divosa loopt tot eind 2020 en het streven is dat gemeenten begin 2021 gebruik kunnen maken van de rekentool voor jongeren.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, B. van 't Wout