34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Nr. 165 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2019

In diverse brieven hebben de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ik u geïnformeerd over ons voornemen om bestuurlijke afspraken te maken met de overheids- en onderwijssectoren om een impuls te geven aan de realisatie van banen voor mensen met een arbeidsbeperking en de voortgang daarin.1

De verschillende overheidssectoren en de werkgevers in die sector voelen een grote verantwoordelijkheid om van de banenafspraak een succes te maken. Om hun commitment voor de afspraken uit het sociaal akkoord kracht bij te zetten, besloten zij de bestuurlijke afspraken te maken.

Ik ben verheugd u te kunnen meedelen dat de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en ikzelf op 11 april jl. een bestuurlijk akkoord hebben gesloten met de overheids- en onderwijssectoren. In dit akkoord spreken de sectoren uit dat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor hun aandeel in het behalen van de banenafspraak. Zij hebben afgesproken elk een Werkagenda op te stellen met concrete acties om banen te realiseren, hun Werkagenda’s met elkaar te delen en elkaar aan te spreken op inspanningen en realisatie. Daarnaast zullen zij rapporteren over de inspanningen van de werkgevers in hun sector.

Bij alle sectoren zijn de Werkagenda’s gereed. Waar het bij een aantal sectoren nog aan ontbreekt is de formele bekrachtiging door het hoogste bestuursorgaan van de sector. Dat heeft te maken met de planning van de periodieke bestuursoverleggen. Ik ga ervan uit dat in de maand juni nagenoeg alle sectoren hun Werkagenda Banenafspraak hebben gepubliceerd.

Bijgaand bied ik u specifiek de Werkagenda van de sector Rijk aan2. De Werkagenda beschrijft de infrastructuur voor ondersteuning binnen het Rijk, en hoe afstemming, besluitvorming en monitoring plaatsvinden. De Werkagenda Rijk bevat daarnaast de rijksbrede speerpunten voor 2019 en 2020. Basis daarvoor is de meerjarige aanpak van de sector Rijk, die als bijlage bij de Werkagenda Rijk is gevoegd. Elk jaar besluit het topmanagement van de rijksdienst over nieuwe acties die banen opleveren voor de volgende jaren. Op deze wijze houdt het Rijk de Werkagenda actueel en worden nieuwe projecten uitgevoerd of worden bestaande projecten geïntensiveerd.

Dat er bij de overheid en in het onderwijs veel mooie initiatieven zijn, kunt u lezen in het bijgevoegde boekje «Banenafspraak: gewoon DOEN!» met veertien succesverhalen uit de sectoren overheid en onderwijs3.

Het commitment en de inzet van de overheids- en onderwijswerkgevers, zoals die tot uitdrukking komen in de bestuurlijke afspraken, hun Werkagenda’s en in het boekje met succesverhalen, geven mij het vertrouwen dat zij hard aan de slag zijn met het realiseren van banen voor arbeidsbeperkten.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Kamerstuk 34 352, nr. 126 en Kamerstuk 34 352, nr. 140.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven