34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet

Nr. 145 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2019

Uw Kamer heeft mij bij brief van 15 januari jongstleden verzocht om een brief over de berichtgeving van 5 januari jl. inzake de toekenning van een Wajong2015-uitkering.1 Hierbij voldoe ik aan dit verzoek. Tevens voeg ik de beantwoording van twee sets schriftelijke vragen over hetzelfde thema bij, ingediend door de leden Renkema en Smeulders (GroenLinks) respectievelijk het lid Jasper van Dijk (SP)(Aanhangsel Handelingen II 2018/18, nrs. 126 en 1261).

In het betreffende artikel wordt gerefereerd aan een interne rapportage van UWV uit 2016. Hierin wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een dossieronderzoek naar de kwaliteit van het professioneel handelen van de medewerkers die betrokken zijn bij de beoordeling van het recht op een Wajong2015-uitkering. Om enige context bij het betreffende onderzoek te geven: dit onderzoek is geïnitieerd en uitgevoerd door een afdeling van UWV die onder meer belast is met kwaliteitstoetsing. Deze toetsing is onderdeel van het centrale kwaliteitsborgingsysteem, waarvan de interne accountantscontrole van UWV het sluitstuk is. Dergelijke dossieronderzoeken worden op structurele basis uitgevoerd en vormen onderdeel van de sturing op de interne bedrijfsvoering.

De uitkomsten van het betreffende dossieronderzoek gaven reden tot zorg: in 20% van de gevallen is onduidelijk, op basis van de argumentatie zoals vastgelegd in het dossier, of er een rechtmatige beslissing is afgegeven.

UWV heeft daarop verbetermaatregelen getroffen en daarbij het beoordelingsproces opgenomen in de interne kwaliteitsmonitor. Hierdoor zijn de uitkomsten sterk verbeterd. In 2018 was in 7% van de gevallen nog sprake van een risico op een onrechtmatige uitkomst. In 1% van de gevallen bleek ook daadwerkelijk sprake van een verkeerde beslissing.

Dat UWV een jaar na de inwerkingtreding van de Participatiewet de kwaliteit van het professioneel handelen op deze deeltaak toetste, laat zien dat UWV wil leren en verbeteren. Het feit dat de uitkomsten na het inzetten van maatregelen sterk zijn verbeterd, geeft aan dat het interne kwaliteitsborgingsysteem functioneert.

Indien uw Kamer nadere informatie wenst over de werking van dit systeem, is UWV graag bereid tot het geven van een technische briefing.

Eind 2019 zal ik uw Kamer de integrale evaluatie Participatiewet doen toekomen. De evaluatie van de werking van de Wajong2015 maakt hier onderdeel van uit.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark


X Noot
1

«Jongeren krijgen geregeld onterecht geen uitkering terwijl ze er wel recht op hebben», dagblad Trouw, 5 januari 2019.

Naar boven