34 351 Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)

Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 juli 2020

Hierbij bied ik u het onderzoek in het kader van de evaluatie naar de Wet werk en zekerheid (hierna: de Wwz) aan1. Het onderzoek bestaat uit de deelrapporten flexibele arbeid, ontslag, werkloosheid en een samenvattende rapportage.

Ik voldoe hiermee aan mijn toezegging om uw Kamer in 2020 te informeren over de uitkomsten van de evaluatie naar de Wwz.2 Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. Door deze wet zijn verschillende regels in het arbeidsrecht en in de premieheffing voor de WW gewijzigd. De uitkomsten van het onderzoek naar de evaluatie Wwz zullen worden betrokken bij de reactie op het rapport van de Commissie Regulering van Werk.3

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 34 351, nr. 1.

X Noot
3

Kamerstuk 35 300 XV, nr. 37.

Naar boven