Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734333 nr. 13

34 333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

Nr. 13 DERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 26 september 2016

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In de considerans vervalt: aanspraken op grensoverschrijdende zorg te beperken tot Europa,.

B

Artikel I, onderdeel A, vervalt.

C

Artikel II, onderdelen J en K, komt als volgt te luiden:

J

Voor artikel 79 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 78d

De zorgautoriteit kan uit hoofde van haar taak, bedoeld in artikel 16, onder k, een aanwijzing geven aan een orgaan van de woonplaats of een orgaan van de verblijfplaats, die niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens artikel 123 van de Zorgverzekeringswet alsmede, voor zover het zorg betreft, de socialezekerheidsverordening, de toepassingsverordening of de verdragen inzake sociale zekerheid waarbij Nederland partij is.

K

In artikel 79, eerste lid, wordt «76 tot en met 78a» vervangen door: 76 tot en met 78d.

D

Artikel IV vervalt.

E

Artikel IVb, eerste lid, onderdeel C, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef onder 3 wordt «negende lid» vervangen door: zevende lid.

2. Onder 4 wordt in onderdeel a «negende lid» vervangen door: zevende lid.

F

Artikel IVc komt als volgt te luiden:

ARTIKEL IVc

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg; 33 168), tot wet is of wordt verheven en artikel IV van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel II van deze wet, komt artikel II, onderdeel K, van deze wet als volgt te luiden:

K

In artikel 79, eerste lid, wordt «76 tot en met 78b» vervangen door: 76 tot en met 78d.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg; 33 168), tot wet is of wordt verheven, en artikel IV van die wet later in werking treedt dan artikel II van deze wet, vervalt artikel IV, onderdeel D van die wet.

Toelichting

Met deze nota van wijziging wordt de beperking van de dekking van de zorgverzekering tot Europa uit het wetsvoorstel geschrapt.

Bij de behandeling van het wetsvoorstel op 14 juni 2016 bleek dat zonder aanpassing van het wetsvoorstel deze wet onvoldoende steun had in de Tweede Kamer. Een amendement van de PvdA-fractie om de positie van gehandicapten en chronisch zieken ongewijzigd te laten, werd dusdanig breed ingevuld dat, na aanname daarvan de wet complex, en daarmee moeilijk uitvoerbaar zou worden en de opbrengsten substantieel zouden dalen. De regering heeft daarom besloten het desbetreffende artikel I, onderdeel A, en de daarmee samenhangende overgangsbepaling in artikel IV uit het wetsvoorstel te halen. Daartoe dient deze nota van wijziging.

Verder zijn enkele technische wijzigingen in het wetsvoorstel aangebracht die niet inhoudelijk van aard zijn. In artikel IVb is een tweetal verwijzingen gecorrigeerd. Daarnaast is de samenloopbepaling in artikel IVc deels overbodig geworden door een aangepaste wijzigingsinstructie in artikel II.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers