34 329 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Nr. 9 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRUINS EN ZIENGS

Ontvangen 7 maart 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

1. «In artikel 1.10, eerste lid,» wordt vervangen door: Artikel 1.10 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid.

2. Er worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

b. In het derde lid wordt na «aanbestedende diensten» ingevoegd: of speciale-sectorbedrijven.

c. In het vierde lid wordt na «De aanbestedende dienst» ingevoegd: of het speciale-sectorbedrijf.

II

In artikel I worden na onderdeel F twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Fa

Artikel 1.13 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het derde lid wordt na «aanbestedende diensten» ingevoegd: of speciale-sectorbedrijven.

b. In het vierde lid wordt na «De aanbestedende dienst» ingevoegd: of het speciale-sectorbedrijf.

Fb

Artikel 1.16 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het derde lid wordt na «aanbestedende diensten» ingevoegd: of speciale-sectorbedrijven.

b. In het vierde lid wordt na «De aanbestedende dienst» ingevoegd: of het speciale-sectorbedrijf.

Toelichting

Middels dit amendement wordt geregeld dat de wettelijke verplichting voor het gebruik van de Gids Proportionaliteit wordt uitgebreid naar de speciale-sectorbedrijven.

De Gids Proportionaliteit is opgesteld door een schrijfgroep bestaande uit vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en vertegenwoordigers van ondernemers. De Tweede Kamer heeft via amendement Schouten/Ziengs (32 440, nr. 50) in de Aanbestedingswet vastgelegd dat de Gids Proportionaliteit als wettelijk richtsnoer is aangewezen voor aanbestedende diensten. De ervaringen met de toepassing van de Gids zijn positief. Met dit amendement wil de indiener deze Gids ook als wettelijk richtsnoer laten gelden voor speciale-sectorbedrijven. In de praktijk wordt de Gids al vaak toegepast door speciale-sectorbedrijven. Het amendement zorgt voor duidelijkheid en een gelijk speelveld in de aanbestedingspraktijk.

Net als aanbestedende diensten in de huidige wet, kunnen speciale-sectorbedrijven door dit amendement slechts gemotiveerd afwijken van onderdelen van de Gids Proportionaliteit. Hiermee streeft de indiener naar meer uniformiteit, transparantie, ruimte voor innovatie en naar proportionele eisen, voorwaarden en criteria bij aanbestedingen. Door de Gids wordt de toegang van met name MKB-bedrijven tot aanbestedingen eerlijker gemaakt. Vanwege vergaande geschiktheidseisen of uitsluitingsgronden wordt nog onnodig de concurrentie bij aanbestedingen beperkt. Het onnodig uitsluiten van bedrijven die wel degelijk in staat zijn om in aanmerking te komen voor opdrachten wordt door structurele en juiste toepassing van de Gids Proportionaliteit teruggedrongen.

Als dit amendement wordt aangenomen, dient de Gids hiermee op de benodigde punten wetstechnisch in lijn te worden gebracht. Zodoende kan er geen twijfel bestaan over wat normen in de Gids zijn, waarbij het speciale-sectorbedrijf verplicht is te motiveren als ze ervan afwijkt.

In de betreffende bepalingen is reeds voorzien in een voorhangbepaling; de voordracht voor de algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. De indieners hechten waarde aan een breed gedragen Gids en beogen de mogelijkheid tot (eenzijdig aangebrachte) inhoudelijke wijzigingen in de Gids uit te sluiten.

Bruins Ziengs

Naar boven