Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634329 nr. 13

34 329 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID VERHOEVEN C.S.

Ontvangen 9 maart 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel DY, onderdeel b, wordt in het tweede lid na onderdeel c een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • ca. duurzaamheidskenmerken;.

Toelichting

Uit de evaluatie van de aanbestedingswet blijkt dat bij slechts 13% van de aanbestedingen duurzaamheid als beoordelingscriterium wordt gehanteerd. Door duurzaamheidscriteria expliciet in de wet op te nemen beoogt de indiener te bereiken dat het percentage aanbestedingen waarbij duurzaamheid als beoordelingscriterium gebruikt wordt omhoog gaat.

Verhoeven Van Veldhoven Gesthuizen