Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634329 nr. 12

34 329 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Nr. 12 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VERHOEVEN EN VAN VELDHOVEN

Ontvangen 9 maart 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel DZ, wordt in artikel 2.115a, eerste lid, onderdeel b, na «gedurende de levenscyclus,» ingevoegd: waaronder in ieder geval vallen de kosten als gevolg van CO2-uitstoot,.

Toelichting

Op grond van artikel 2.114, tweede lid, onder b, kan een aanbestedende dienst duurzaamheidsdoelstellingen nastreven, door de economisch meest voordelige inschrijving vast te stellen op basis van kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten. Artikel 2.115a, eerste lid, onder b bepaalt dat deze levenscycluskosten betrekking hebben op de kosten toegerekend aan externe milieueffecten, die verband houden met het product, de dienst of het werk gedurende de levenscyclus, mits hun geldwaarde kan worden bepaald en gecontroleerd. Dit amendement maakt expliciet dat hieronder in ieder geval de kosten vallen die het gevolg zijn van CO2-uitstoot.

De indiener van dit amendement beoogt te bereiken dat de overheid een duurzamer aanbestedingsbeleid voert door de mogelijkheid van het meenemen van vermeden maatschappelijke kosten als gevolg van lagere CO2-uitstoot in de beoordelingscriteria expliciet in de wet op te nemen. De CO2-prestatieladder is een, maar zeker niet het enige, voorbeeld van hoe vermeden maatschappelijke kosten als gevolg van lagere CO2-uitstoot kunnen worden meegenomen in aanbestedingen.

Verhoeven Van Veldhoven