Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634329 nr. 11

34 329 Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID GESTHUIZEN C.S.

Ontvangen 9 maart 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel DX, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a vervalt in het derde lid: of onderdeel b.

2. Onderdeel b komt te luiden:

  • b. In het vierde lid (nieuw) wordt «eerste lid» vervangen door «derde lid» en wordt «op grond van de laagste prijs» vervangen door: op grond van onderdeel b of onderdeel c van het tweede lid.

Toelichting

In het wetsvoorstel wordt het nieuwe gunningscriterium «laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit» geïntroduceerd. Dit criterium hoeft, evenals de beste prijs-kwaliteitverhouding, niet gemotiveerd te worden. In essentie is het criterium «laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit» de laagste prijs van een product over de gehele levenscyclus. De indieners van dit amendement zijn van mening dat het principe «beste prijs-kwaliteit verhouding, tenzij» (zoals in de oude wet «EMVI tenzij») gehandhaafd moet blijven en dat alleen het criterium «beste prijs-kwaliteitverhouding» recht aan dit principe doet. Omwille hiervan wordt met dit amendement de motiveringsplicht ook van toepassing op het criterium «laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit».

Gesthuizen Bruins Verhoeven