Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2016-201734323 nr. B

34 323 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid)

B BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2016

Overeenkomstig artikel 13l, elfde lid, van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 stuur ik u hierbij het conceptbesluit1 tot wijziging van het Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente.

Voorts maak ik van de gelegenheid gebruik u hierbij tevens het conceptbesluit tot wijziging van het Besluit fiscale eenheid 2003 toe te zenden. De conceptwijzigingen houden verband met het thans in uw Kamer aanhangige wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid.2

De wijzigingen maken deel uit van een besluit tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten (Verzamelbesluit 2017).

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 160041.

X Noot
2

Kamerstukken I 2016/17, 34 323, A.