Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734323 nr. 16

34 323 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten in verband met enkele aanpassingen inzake de fiscale eenheid (Wet aanpassing fiscale eenheid)

Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Ontvangen ter Griffie op 14 oktober 2016.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 11 november 2016.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 12 november 2016.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2016

Overeenkomstig artikel 13l, elfde lid, van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 stuur ik u hierbij het conceptbesluit tot wijziging van het Besluit aftrekbeperking bovenmatige deelnemingsrente1.

Voorts maak ik van de gelegenheid gebruik u hierbij tevens het conceptbesluit tot wijziging van het Besluit fiscale eenheid 2003 toe te zenden2. De conceptwijzigingen houden verband met het thans in de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale eenheid.3 Een van de belangrijkste wijzigingen in dit conceptbesluit is eerder al als bijlage aan uw Kamer toegezonden.4

De wijzigingen maken deel uit van een besluit tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsbesluiten (Verzamelbesluit 2017).

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Kamerstuk 34 323, A.

X Noot
4

Bijlage bij Kamerstuk 34 323, nr. 7.